Batı Karadeniz Bölgesinde Alerjik Kontakt Dermatitli Olgularda Yama Testi Sonuçları: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

Rafet Koca, Cevdet Altınyazar, Nilgün Solak Tekin, Saniye Çınar, Sibel Ceylan, Tuna Sezer
2011 Turkderm  
Özet Amaç: Bu retrospektif araştırmada alerjik kontakt dermatit (AKD) tanısı ile takip edilen 304 olgunun Avrupa Standart Seri ile uygulanan yama testi sonuçları değerlendirildi. Çalışmanın amacı AKD tanılı olgularda farklı duyarlandırıcalara karşı pozitif reaksiyonların sıklığını bulmak, cins ve yaş farklılıklarını tespit etmek idi. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize Ocak 2003-Aralık 2008 tarihleri arasında başvuran, AKD düşünülerek 22 maddelik Avrupa Standart Serisi ile yama testi uygulanan 195'i
more » ... i uygulanan 195'i (%64,1) kadın, 109'u (%35,9) erkek toplam 304 olgu değerlendirildi. Test sonuçları uygulamadan 48 ve 72 saat sonra Uluslararası Kontakt Dermatit Araştırma Grubu'nun önerisine göre okundu. Bulgular: Alerjik kontakt dermatit lezyonları en sık ellerde (%65,5) saptandı. Doksan beş olguda (%31,3) bir veya daha fazla maddeye karşı pozitif reaksiyon elde edildi. En sık duyarlandırıcının nikel sülfat (%14,8) olduğu, bunu kobalt klorid (%9,2), potasyum dikromat (%6,6), peru balsamı (%3,6), koku karışımı (%3,3), merkaptobenzotiazol (%3) ve kolofoninin (%2,3) takip ettiği görüldü. Nikel sülfat ile pozitif reaksiyon veren olgular çoğunlukla genç yaş grubundaki kadınlardı. Formaldehit ile hiçbir olguda pozitif reaksiyon görülmezken, lanolin, merkapto karışımı, epoksi reçinesi, paraben karışımı ve kuaterniyum-15 gibi maddeler nadir alerjen olarak saptandı. Pozitif reaksiyon veren olguların %51,6'sında sorumlu alerjen Avrupa Standart Serisi kullanılarak bulundu. Sonuç: Bu araştırma ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de metal ve koku karışımına bağlı duyarlanma oranının halen yüksek ve genel olarak kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğunu göstermesine rağmen, olgu sayısının fazla olduğu çok merkezli prospektif araştırmalar ülkemizde Avrupa Standart Serisinin yeterliliğini daha iyi ortaya koyacaktır. (Türk derm 2011; 45: 198-202) Anah tar Ke li me ler: Alerjik kontakt dermatit, yama testi, Avrupa standart serisi, retrospektif araştırma Sum mary Background and Design: In this retrospective study, patch test results of 304 patients with allergic contact dermatitis (ACD), who were tested with the European Standard Series, were evaluated. The aim of the study was to determine the frequency of positive reactions to different sensitizers in patients with ACD and to identify sex and age differences. Material and Method: We evaluated a total of 304 patients (195 (64.1%) female and 109 (35.9%) male) who applied to our clinic between the period of January 2003 and December 2008 and who were tested with patch test with the consideration of ACD. Patch test results were assessed according to the International Contact Dermatitis Research Group at 48 and 72 hours after initial application. Results: Lesions of ACD were found to be most frequent on the hands (65.5%). A total of 95 (31.3%) patients had one or more positive patch test reactions. The most common allergens were nickel sulfate (14.8%) followed by cobalt chloride (9.2%), potassium dichromate (6.6%), balsam of Peru (3.6%), fragrance mix (3.3%), mercaptobenzothiazole (3%) and colophonium (2.3%). Positive reactions to nickel sulfate were more common among women, especially those in younger group. Frequency of contact allergy to lanolin, mercapto mix, epoxy resin, paraben mix and quaternium-15 were relatively low, while no positive reaction was obtained to formaldehyde in any case. In 51.6% of patients with positive reaction, the responsible allergen was detected by testing with the European Standard Series. Conclusion: Although this study shows that sensitization rate to metals and fragrance are still high in our region, as well as in our country, and are more frequent in females than in males, future prospective multicenter studies with large number of patients would point out the adequacy of the European Standard Series in our country. (Turk derm 2011; 45: 198-202) Türk derm-De ri Has ta lık la rı ve Fren gi Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. Turk derm-Arc hi ves of the Tur kish Der ma to logy and Ve ne ro logy, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
doi:10.4274/turkderm.65668 fatcat:f4ouuwqgwfbzjfpvpcldndrymm