RESULTS OF RESEARCHING THE PROBLEM OF FORMING A GRAPH OF VESSEL�S ROUTE ON THE BASIS OF ALGORITHMS OF CLUSTERING
���������� ������������ �������� ������������� ����� �������� ����� �� ������ ���������� �������������

Denis Aleksandrovich Akmaykin, Svetlana Fedorovna Klueva, Pavel Anatolievich Salyuk
2016 Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S O Makarova  
doi:10.21821/2309-5180-2016-8-5-29-38 fatcat:qxgtmnwyzvdofplc7u4t5msvha