Przyczynek do próby zwiększonego wykorzystania zasobów informacyjnych bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta w procesach decyzyjnych

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2001 unpublished
An author presents attempt o f an increased utilisation o f information about land, buildings which are gathered in the cadaster. The making decision is a complex process. Moreover making right decision requires extensive knowledge about the space o f the city and the processes taking place there. The mentioned problem is very important in case o f space management in big cities. 1. Wstęp Intensywny rozwój technologii informatycznych, a dziś już dostępne rozwiązania in­ ternetowe pozwalają na
more » ... ostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków w szerszym niż klasycznym ujęciu. Stwarzają jakościowo nowe możliwości prezentacji danych tak niezbędnych w procesie podejmowania decyzji. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi podjął taką próbę uruchamiając przeglądarkę internetową na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu. W pracach poprzednich (Kaźmierczak-Kośka, Kośka, 2001) słusznie podkreśla się, że dane ewidencyjne winny być intensywniej wykorzystywane. Istotnie, zbiór o tak dużej wartości zwłaszcza ze względu na swoje dwie charakterystyczne cechy: aktualność i zakres danych, pozwala obserwować i opisywać wiele zjawisk w szczególności zjawisk zmieniających się w czasie. Z całą pewnością więc dla wielu zadań poszerzenie bazy informacyjnej usprawni proces zarządzania, ułatwi podejmowanie decy­ zji na każdym szczeblu kompetencji. Proponowane rozwiązania usatysfakcjonują zapewne tylko część potencjalnych użytkow­ ników, a pozostała część wymagała będzie odrębnych, dedykowanych rozszerzeń. 2. C harakterysty ka ogólna Projektując i budując, dziś już intensywnie wykorzystywaną przez ponad 100 użyt­ kowników, przeglądarkę internetową przyjęto między innymi następujące założenia: ■ dane ewidencji gruntów powinny być łatwo dostępne dla każdego z użytkowników; • podstawowy moduł powinien zapewnić udostępnianie danych ewidencji gruntów wszystkim służbom Urzędu Miasta Łodzi; * moduł administratora winien zapewnić:
fatcat:ytodqverkvh7hip4h7ajw4udzm