Εφαρμογή της μεθοδολογίας ESAS για τον προσδιορισμό της πληθυσμιακής πυκνότητας του είδους Calonectris diomedea diomedea στο Βόρειο Αιγαίο και εκτίμηση της δυναμικής του πληθυσμού του:

Μαρία Γεωργίου Παναγιωτοπούλου
2011
Οι πληθυσμοί του Αρτέμη έχουν ακραία δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως αργοπορημένη ωρίμανση, χαμηλή γεννητικότητα, χαμηλή θνησιμότητα των ενηλίκων και υψηλό προσδόκιμο ζωής. Τα υψηλά επίπεδα φιλοπατρίας και το ζευγάρωμα μεταξύ συγγενικών ατόμων οδηγούν σε μεγάλη γενετική συγγένεια και χαμηλή γενετική ποικιλότητα στις αποικίες τους, ενώ τα ποσοστά διασποράς μεταξύ των αποικιών είναι χαμηλά. Οι γνώσεις μας για το είδος στην Ελλάδα είναι περιορισμένες ακόμη, καθώς πρόσφατα βρέθηκαν νέες αποικίες,
more » ... ώ πολλές αποικίες δεν είναι καταμετρημένες, δεν γνωρίζουμε τις τάσεις του πληθυσμού και δεν έχει γίνει έρευνα για τις απειλές του είδους, κυρίως αναφορικά με την τυχαία σύλληψη σε παραγάδια. Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι α) ο προσδιορισμός του πληθυσμού Αρτέμηδων στο Βόρειο Αιγαίο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από καταμετρήσεις στη θάλασσα και από δημογραφική ανάλυση και β) η διερεύνηση των παραγόντων που εξασφαλίζουν την διατήρηση του πληθυσμού σε σταθερά επίπεδα σε μακροχρόνια βάση, μέσω ανάλυσης μεταπληθυσμών σε πληθυσμιακό και γενετικό επίπεδο. Από τις καταμετρήσεις ESAS που έγιναν στο Βόρειο Αιγαίο το 2009 εκτιμήσαμε την μέση πυκνότητα Αρτέμηδων, η οποία ανέρχεται σε D = 0,50 ± 0,18 άτομα/χλμ2. Οι μεγαλύτερες πυκνότητες έχουν καταγραφεί την περίοδο του Ιουλίου στις περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.. Βάσει της πυκνότητας αυτής ο πληθυσμός Αρτέμηδων στο Βόρειο Αιγαίο εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται στα 36.000 άτομα. Κατόπιν συγκρίναμε τα δεδομένα αυτά με τα αποτελέσματα δημογραφικών μοντέλων. Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο Leslie με 4 κλάσεις ηλικίας με το οποίο εξετάσαμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού Αρτέμη. Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με ένα ατομικά βασισμένο μοντέλο (IBM – individual based model, 'Animal Magic' ©), προκειμένου να ακολουθήσει η διερεύνηση της μεταπληθυσμιακής δομής του πληθυσμού και της επίδρασης που έχει ο εμπλουτισμός από γειτονικές μεσογειακές αποικίες στη δυναμική πληθυσμού μίας αποικίας στο Αιγαίο. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού πληθυσμού Αρτέμη είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.126540 fatcat:ld2zcixolnd25dq4abkne2pr7u