МЕМОАРСКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ У РОМАНУ ТОПЛЕ ПЕДЕСЕТЕ ПАВЛА УГРИНОВА

Весна Б. Мићић
2020 РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА - ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ  
У раду се указује да приповједни текст Топлих педесетихПавла Угринова због доминације грађе мемоарског карактерапревазилази жанровске конвенције романа. У складу са књижев-ноисторијским приступом теми, најприје се говори о кључнимчињеницама које се односе на друштвено-историјски контекстприповједног текста Топлих педесетих. Потом се издвајају и ана-лизирају најрелевантнији елементи аутобиографског и доку-ментарно-есејистичког карактера. На примјерима из текста уо-чава се да су ти елементи
more » ... орирани у роман Топле педе-сете у облику реминисценција и рефлексија главног јунака(приповједача) о сасвим конкретним друштвеним појавама,личностима, институцијама и умјетничким дјелима. Такође сеуказује да су те реминисценције већином уско повезане са лич-ним искуством аутора и везане за једно раздобље његовог жи-вота и умјетничког рада, што несумњиво свједочи о мемоарскомкарактеру приповједног текста. На основу свега изводи се за-кључак да овај Угриновљев роман представља вриједно лите-рарно свједочанство о једном специфичном развојном току срп-ске културе и умјетности у оквирима бивше Југославије. Тај пе-риод обухвата педесете године 20. вијека, а отпочео је изпотребе за отварањем српске културе ка западноевропским ути-цајима и ослобађањем умјетности од свих врста политичко-иде-олошких стега.
doi:10.7251/fin1921031m fatcat:pkjv6wsqxffhlcqyntyg54h2my