Yenidoğan döneminde preseptal selülit

Zahide Yalaki, Ülkü Tıraş, İlknur Özkan, Yıldız Dallar
2010 Türk Pediatri Arşivi  
Y Ye en ni id do o¤ ¤a an n d dö ön ne em mi in nd de e p pr re es se ep pt ta al l s se el lü ül li it t P Pr re ec ce ep pt ta al l c ce el ll lu ul li it ti is s i in n t th he e n ne ew wb bo or rn n Z Za ah hi id de e Y Ya al la ak ki i, , Ü Ül lk kü ü T T› ›r ra afl fl, , ‹ ‹l lk kn nu ur r Ö Öz zk ka an n, , Y Y› ›l ld d› ›z z D Da al ll la ar r Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Klini¤i, Ankara, Türkiye O Ol lg gu u S Su un nu um mu u C Ca as se e R Re
more » ... p po or rt t Ö Öz ze et t Yenido¤an döneminde preseptal selülit nadirdir. Burada do¤ufltan dakriyostenoz zemininde geliflen hemofilus influenzaya ba¤l› preseptal selülit tan›s› alan bir yenido¤an olgusu sunulmufltur. Ondokuz günlük erkek hasta sol gözde ak›nt›, flifllik ve k›zar›kl›k nedeni ile hastanemize baflvurdu. Fizik muayenesinde sol göz çevresi ödemli, hiperemikti, ak›nt›s› mevcuttu. Kraniyoorbital tomografisinde do¤ufltan dakriyostenoz saptand›. Hastaya damardan ampisilin ve seftriyakson baflland›. Göz kültüründe beta laktamaz negatif hemofilus influenza üredi. ‹zlemde "probing" yap›lmas› planland›. Hemofilus influenza yenido¤anda preseptal selülitin nadir etkenlerindendir. Hastal›k zemininde do¤ufltan dakriyostenoz gibi anomaliler olabilece¤inden çocuk göz doktorlar› ile birlikte çal›flmak yararl› olacakt›r. Böyle olgularda genel anestezi alt›nda uygulanan "probing" ameliyatlar›ndan baflar›l› sonuçlar al›nmaktad›r. (Türk Ped Arfl 2010; 45: 295-8) Anahtar sözcükler: Dakriyostenoz, hemofilus influenza, preseptal selülit, yenido¤an S Su um mm ma ar ry y Preceptal cellulitis is rare in the newborn. In this paper, a case of a newborn who was diagnosed with preceptal cellulitis caused by haemophilus influenzae that was developed on the basis of congenital dacriostenosis is presented. A nineteen days old male patient was brought to our hospital with the complaints of a leaky, swollen and red left eye. Physical inspection revealed edema around the left eye, which was hyperemic and leaky. Congenital dacriostenosis was discovered in the cranioorbital tomography. Parenteral ampicillin and ceftriaxone treatments were started. Culture produced beta lactamase negative haemophilus influenzae. A follow up probing was planned. Haemophilus influenza e is a rare cause of preceptal cellulitis in new born babies. Since anomalies such as congenital dacriostenosis may develop on the basis of this condition, it is useful to work with pediatric ophthalmologists. In these cases, probing operations performed under anesthesia provide successful results. (Turk Arch Ped 2010; 45: 295-8) T Tü ür rk k P Pe ed d A Ar rfl fl 2 20 01 10 0; ; 4 45 5: : 2 29 95 5--8 8 T Tu ur rk k A Ar rc ch h P Pe ed d 2 20 01 10 0; ; 4 45 5: : 2 29 95 5--8 8 Yalaki ve ark. Yenido¤an döneminde preseptal selülit/Preceptal cellulitis in the newborn 2 29 97 7
doi:10.4274/tpa.45.295 fatcat:cegbcr22o5hkzfdxsiwffhmwsu