Konya Bölgesinde Gastroskopi Yapılan Hastalarda Histopatolojik Bulgular ve Helicobacter Pylori Sıklığı

Huseyin KORKMAZ, Onur KERPIC, Tuncer TEMEL
2015 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
ÖZET: Çalışmanın amacı Helicobacter pylori (H. pylori) sıklığı, sıklığın yaş, cinsiyet ve histolojik bulgularla ilişkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Ocak 2012-Haziran 2013 döneminde, endoskopi ünitesinde herhangi bir nedenle gastroskopi yapılan ve antrum-korpus biyopsisi alınan hastalar geriye dönük olarak incelendi. H. pylori sıklığı genel, cinsiyet ve yaş gruplarına ayrılarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastanın ortalama yaşı 49.3 ± 16.5 idi. Hastaların 1057'si (%57.7)
more » ... 1057'si (%57.7) kadın olup yaş ortalaması 48.3 ± 16.1 iken 777'si (%42.2) erkek olup yaş ortalaması 50.1 ± 17.0 idi. H. pylori 1099 (%60.1) hastada negatif iken, 314 erkek (%40.41) ve 416 kadın (%39.13) olarak toplam 730 (%39.9) hastada pozitif bulundu. Kadın ve erkeklerde H. pylori sıklığı benzerdi. H. pylori pozitifliği hastaların %57'inde hafif, %30'unda orta, %13'ünde ağır şiddetteydi. 14-30 yaş, 31-45 yaş, 46-60 yaş ve 61-95 yaş gruplarında H. pylori sıklığı sırasıyla %49.8, %45.7, %38.5, %29.7 idi. 45 yaş altı hastalarda H. pylori sıklığı anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.001). Histotopalojik incelemede, nonatrofik gastrit, atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve normal histoloji gözlenen hastalarda H. Pylori sıklığı sırasıyla %47.8, % 40.7, % 27.0, % 18.5 ve % 6.1 idi. Sonuç: Konya bölgesinde H.pylori sıklığı %39,9' olup cinsiyetler arasında anlamlı fark yokken 45 ve altı yaş hastalarda H.pylori sıklığı anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.001). ANAHTAR KELİMELER: Üst gastrointestinal endoskopi, Helicobacter pylori, prevelans, histopatoloji. ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the prevelance of Helicobacter Pylori (H. pylori), the relationship between helicobacter pylori prevelance and age-gender-histo-pathological findings. Material and Methods: Data of the patients, whom gastroscopy was performed between secondary to any occasion and biopsy specimens were obtained from antrum-corpus, were investigated retrospectively. H. Pylori prevelance was determined at general patient group and subgroups which were allocated according to gender and age intervals. Results: Mean age of the patients was 49.3 ± 16.5. While 1057 (57.7%) of the patients were female with a mean age of 48.3 ± 16.1, 777 of the patients were male (42.2%) with a mean age of 50.1 ± 17.0. Although H. Pylori was negative at 1099 (60.1%) of the patients, it was positive at 730 (39.9%) of the patients, 314 male (40.41%) and 416 female (39.13%). H. Pylori prevelance was similar at both genders. Positivity of H. Pylori was mild at 57%, moderate at 30% and severe at 13% of the patients. At age allocated subgroups; H. Pylori positivity was 49.8%, 45.7%, 38.5%, 29.7% respectively at patients between 14-30, 31-45, 46-60 and 61-95 ages. Prevelance of H. Pylori was significantly higher at patients below the age of 45 (p=0.001). H. Pylori positivity was 47.8%, 40.7%, 27.0%, 18.5% and 6.1% respectively at patients with histo-pathological diagnosis of nonatrophic gastritis, atrophic gastritis, intestinal metaplasia and normal histology. Conclusion: H. Pylori prevelance is 39.9% at patients from Konya region, prevelance is similar at both genders, prevelance of H. Pylori is statistically significant at patients below the age of 45.
doi:10.20515/otd.97021 fatcat:hxef4b57jzcj7ejurdykrgakia