Qualitative analysis of excess noise in nanoscale MOSFET

Tang Dong-He, Du Lei, Wang Ting-Lan, Chen Hua, Chen Wen-Hao
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.107201 fatcat:t4zvf664wfcw5cehyx5pvsmide