Industrial and Organizational Psychology [chapter]

Tim Huelsman
21st Century Psychology: A Reference Handbook  
iii I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Name, Last Name: Ümit Baran Metin Signature : iv ABSTRACT THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF BURNOUT, WORK ENGAGEMENT AND WORKAHOLISM Pages The purpose of the present study is to find the
more » ... hip between characteristics of working life such as job demands (e.g. workload), and job resources (e.g. colleague support) and job attachments of employees, such as burnout, work engagement, and workaholism. Moreover, the effects of work characteristics on physical health, organizational commitment and work-family balance are investigated. Additionally, the relationship between three major employee attachment styles to work, namely, burnout, workaholism and work engagement was examined. Psychometric qualities of the main study scales were established through a pilot study. Data for the main study were collected from 266 Turkish hotel and health care service employees. The results of regression analyses showed that job demands have effect on burnout and work engagement; whereas job resources are related to increased workaholism and decreased burnout. Work engagement predicted physical well-being, increased v organizational commitment, and work-family harmony whereas burnout had a negative effect on these outcomes. Workaholism was related only to organizational commitment. Mediation analyses showed that burnout mediated between job demands, and resources and perceived health, organizational commitment and workfamily harmony, whereas work engagement mediated only between job resources and the above consequences. A proposed job stress framework was tested through Job Demand and Resources (JD-R) Model. Structural Equation Modeling results exhibited good fit to the model, thus providing support for employee well-being aspect of JD-R Model. The analyses also showed that burnout, workaholism and work engagement are different constructs. Implications for managers, limitations of the study and suggestions for future studies were presented. Demands-Resources Model vi ÖZ İŞ TUTULMASI, TÜKENMİŞLİK VE İŞKOLİKLİĞİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI Metin, Ümit Baran Yüksek Lisans, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Reyhan Bilgiç Haziran 2010, 107 sayfa Bu çalışmanın amacı, iş hayatının iş talepleri (örn. iş yoğunluğu) ve iş kaynakları (örn. iş arkadaşlarından destek) gibi belirli özelliklerinin çalışanların işe ait bağlılıkları (Tükenmişlik, İş Tutulması ve İşkoliklik) üzerindeki etkilerini incelemekdir. İlave olarak, iş özelliklerinin algılanan fiziksel sağlık, örgütsel bağlılık ve iş-aile dengesi üzerindeki etkileri de çalışılmıştır. Çalışmada kullanılacak ölçeklerinpsikometrik özelliklerini incelemek üzere bir pilot çalışma yapılmıştır. Esas çalışma için veriler 266 Türk otel ve sağlık çalışanından anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Yapılan Regresyon analizlerinin sonuçlarına göre, iş taleplerinin tükenmişlik ve işkoliklik üzerinde anlamlı etkileri olduğu bulunmuıştur. İş kaynakları ise tükenmişlik sendromunu azaltmakta ve iş tutulmasını artırmaktadır. İş vii tutulması daha iyi bir sağlık halini, örgütsel bağlılığı ve iş-aile ahengini yordarken, tükenmişlik sendromu ise tam tersi değerler göstermektedir. İşkoliklik, bu çalışmada sadece örgütsel bağlılık ile anlamlı ilişki göstermiştir. Tükenmişlik sendromu, iş kaynaklarının ve iş taleplerinin algılanan sağlık, örgütsel vatandaşlık ve iş-aile ahengi üzerindeki etkisini dolayımlarken; iş tutulması ise sadece iş taleplerinin bu değişkenler üzerindeki etkilerini dolayımlamaktadır. Önerilen bir İş Talepleri-Kaynakları Modeli bu çalışmada Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiş ve önerilen model destek bulunmuştur. Bu çalışma ayrıca işkoliklik, iş tutulması ve tükenmişlik sendromunun farklı kavramlar oldunu göstermiştir. Sonuçlar incelenmiş ve detaylı olarak tartışılmıştır. Son olarak, işyeri yöneticileri için ipuçları, çalışmanın kısıtlılıkları belirtilerek, gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
doi:10.4135/9781412956321.n92 fatcat:v3y5n3zgofannfoidbietrt7ma