Rheological Studies on Potato Starch
馬鈴薯澱粉の流動学的研究

Shizue TAKAHASHI, Yoshijiro KIHARA
1958 Nippon Nogeikagaku-kaishi  
doi:10.1271/nogeikagaku1924.32.3_243 fatcat:4f7obksapjhyphispmh2hcgere