17 ve 18. YÜZYILLARDA OSMANLI TAŞRASINDA ADALET DÜZENİ: RUHA ÖRNEĞİ

Murat POLAT
2022 Journal History School  
Bugüne kadar 17 ve 18. yüzyıllarda Ruha sancağında hak arama mekanizmalarının işletilmesi ve bu mekanizmalarda görevi bulunan kişiler ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Ruha'da adalet sisteminde yer alan aktörler, bu aktörlerin tutum, davranış, rolleri ve olaylar karşısındaki pozisyonları ile ilgili ve Ruha sancağında ortaya çıkan mütegallibelerin adlî sistemi etkilemesi ile ilgili bir çalışmanın bulunmaması bir eksikliktir. Bu çalışmayla Ruha'da adalet mekanizması içerisinde askerî sınıf
more » ... risinde yer alan kişilerin, aşiret reisleri ve ihtiyarlarının olaylar karşısındaki durumlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiş ve böylelikle bu alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı envanterinde bulunan belgeler taranmış, yapılan inceleme sonucunda Ruha sancağında adalet sistemi ve bu sistem içerisinde yer alan kişilerin görev ve sorumluluklarını açıklayan belgelerin varlığı tespit edilmiştir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Osmanlı adalet düzeni, Osmanlı Devleti'nde kadı, Ruha'da adalet, Osmanlı Devleti'nde yargılama, kadı. 1 Bu makale "XVII-XVIII. Yüzyılda Ruha'da Resmî ve Gayriresmi İktidar Alanı Oluşturmak: Ayanlık ve Mütegalibe Hareketleri" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir./ This article was produced from a doctoral thesis entitled "Establishing an Official and Informal Power Field in Ruha in the XVII-XVIII Centuries: Movements Ayanism and Tyranny".
doi:10.29228/joh.54698 fatcat:qtcayv5ynjgrdme5mgrgwkgiyq