Feyza ÇORAPÇI *, Nazan AKSAN**, Duygu Arslan-YALÇIN***, Bilge YAĞMURLU**

Psk Yrd, Boğaziçi Doç, Psikoloji Üniv, İstanbul Bl, Psk Doç, Koç Üniv, Psikoloji Bl, İstanbul, Uzm Psk, Boğaziçi Üniv, Psikoloji Bl
unpublished
ÖZET Amaç: Bu çalışmada, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Yaşları 31 ve 73 (58 + 8.5) ay arasında olan 417 çocuk (221 erkek, 196 kız), anneleri ve anaokulu öğretmenleri çalışmaya katılmıştır. Öğretmenler, SYDD-30 ve duygu düzenleme ölçeklerini, anneler ise davranış sorunları ve duygu düzenleme ölçeklerini dol-durmuşlardır. Doğrudan gözlem yöntemiyle 130 çocuktan kendini denetleme becerisi verisi
more » ... nmıştır. Sonuç: İç tutarlılık ve test-tekrar test katsayıları, ölçeğin güvenirliğini desteklemiştir. Özgün ölçeğin üç faktörlü yapısı, Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyete-İçedönüklük temel boyutları olarak Türk örneklemi üzerinde de ortaya konmuştur. Toplam 204 erkek ve 183 kız çocuğu, erken çocukluk (42-59 ay) ve okul öncesi (60-73 ay) dönem gruplarına ayrılmıştır. Alt ölçeklerin ortalama değerleri ve yüz-delikleri her yaş ve cinsiyet grubu için hesaplanarak SYDD-30 normlarının belirlenmesi için bir ön çalış-ma yapılmıştır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, davranış sorun belirtileri, duygu düzenleme ve kendini denetle-me becerileri ile SYDD-30 alt ölçekleri arasında bulunan anlamlı ilişkiler ölçeğin geçerliğini desteklemiş-tir. Tartışma: Araştırmanın bulguları, risk altındaki çocukları erken yaşta belirleyip önleyici müdahele-lere yönlendirmek için SYDD-30'un kısa ancak kapsamlı, geçerli ve güvenilir bir tarama ölçeği olduğunu ortaya koymuştur. Anahtar sözcükler: Erken çocukluk, okul öncesi dönem, davranış sorunları, sosyal yetkinlik, psikomet-rik değerlendirme, tarama. SUMMARY: EMOTIONAL, BEHAVIORAL AND SOCIAL ADJUSTMENT SCREENING AT SCHOOL ENTRY: SOCIAL COMPETENCE AND BEHAVIOR EVALUATION-30 SCALE Objective: Objective: The main aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Social Competence and Behavior Evaluation Scale-30 (SCBE-30). Method: 417 children (221 boys, 196 girls) between ages 31 to 73 (58 + 8.5) months, their mothers and their preschool teachers participated into the study. Teachers completed the SCBE-30 and the Emotion Regulation Questionnaires. Mothers completed questionnaires to report the child behavior problems and emotion regulation. Data on effort-ful control came from direct behavioral observations of 130 children. Results: Internal consistency and test-retest reliability coefficients supported the measure's reliability. The three-factor structure of the original form consisting of Anger-Aggression, Social Competence and Anxiety-Withdrawal factors was replicated in the Turkish sample. A total of 204 boys and 183 girls were divided into early childhood (42-59 months) and school entry (60-73 months) groups. Mean scores and percentile ranks were calculated for each group and gender to establish the preliminary norms. Significant relations between the SCBE subscales and child age, gender, behavior problems, emotion regulation as well as effortful control skills supported the measure's validity. Discussion: Results supported the reliability and validity of this short and comprehensive screening instrument for early identification of at-risk children who can benefit from preventive interventions.
fatcat:cg4bwspca5amrehfs6onu65ck4