Electron Diffraction and Microscopy of the Structures of La–Ba(Sr)–Cu–O and Ba–Y–Cu–O at Room and Liquid Helium Temperatures

Yoshihiko Hirotsu, Sigemaro Nagakura, Yuzo Murata, Takaharu Nishihara, Masasuke Takata, Tsutomu Yamashita, Masashi Iwatsuki, Yoshiyasu Harada
1987 Japanese Journal of Applied Physics  
doi:10.7567/jjaps.26s3.1047 fatcat:qtdfxjff3jd23fr7drkqjxfy7u