Childhood trauma, sexual functions, psychiatric comorbidity and socio- demographic data in obsessive-compulsive disorders with sexual obsessions
Cinsel obsesyonlarla seyreden obsesif-kompulsif bozukluklarda çocukluk çağı travması, cinsel işlevler, psikiyatrik komorbidite ve sosyodemografik veriler

Abdullah Akpınar
2013 Dicle Medical Journal  
scores, Y-BOCS scores, HAM-D, HAM-A and demographic features. Conclusion: Sexual obsessions were related to religious, aggressive, hoarding obsessions and hoarding compulsions, the emotional abuse, incest and a comorbidy of somatoform disorder. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı; cinsel obsesyonlarla seyreden obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) hastalarıyla diğer OKB hastalarını çocukluk çağı travması, cinsel işlev bozukluklarının şiddeti, eksen I psikiyatrik bozukluk komorbiditesi, OKB tip ve şiddeti
more » ... OKB tip ve şiddeti ve de sosyodemografik verileri açısından karşılaştırmaktı. Yöntemler: Ayaktan tedavi ünitesine ardışık başvuruları içeren 80 OKB hastası alındı. Öncelikle, her bir OKB hastası, DSM IV Eksen I Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) kullanılarak değerlendirildi. OKB semptomları ve semptom şiddeti Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçek (YBOCS) ile değerlendirildi. Travmalar Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Anketi ile değerlendirildi. Cinsel işlev bozukluğu şiddeti Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Mevcut depresif ve anksiyete semptomları 17 maddeli Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. ABSTRACT Objective: We compared the childhood trauma, the severity of sexual functions, comorbidity of axis I psychiatric disorder, the types and severity of obsessive-compulsive disorder (OCD) and sociodemographic data of patients with or without sexual obsession in OCD. Methods: Eighty patients of OCD were recruited from including consecutive admissions to an outpatient clinic. Primary OCD patients assessed each subject using the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I). OCD symptoms and symptoms severity was assessed by the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS). Traumas were assessed by the Childhood Trauma Experiences Questionnaire. Sexual functions severity was assessed by the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX). Current depressive and anxiety symptoms score were assessed using the 17-item Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) and the Hamilton Anxiety Scale (HAM-A). Results: The frequency of sexual obsession was 15% in our clinical populations diagnosed with OCD. History of emotional abuse and incest were associated with a significantly higher rate of OCD with sexual obsessions. Religious, aggressive, hoarding obsessions and hoarding compulsions were associated with a significantly higher rate of OCD with sexual obsessions. Comorbidity of Somatoform disorder was associated with a significantly higher rate of OCD with sexual obsessions. Subjects who have OCD with sexual obsessions did not significantly differ from those without sexual obsessions on any ASEX A. Akpınar et al. Obsessive-compulsive disorders with sexual obsessions 184 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 40, No 2, 183-191 Bulgular: Bizim klinik populasyonumuzda cinsel obsesyon sıklığı OKB tanısı alanların %15'inde mevcuttu. Duygusal istimar ve ensest belirgin biçimde daha yüksek oranda cinsel obsesyonlarla seyreden OKB ile ilişkili idi. Dini, agresif ve istifleme obsesyonları ile istifleme kompulsiyonları belirgin biçimde daha yüksek oranda cinsel obsesyonlarla seyreden OKB ile ilişkili idi. Cinsel obsesyonu olan OKB hastaları, cinsel obsesyonu olmayanlardan ASEX skorları, Y-BOCS skorları, HAM-D, HAM-A skorları ve demografik özellikler bakımından herhangi bir farklılık göstermedi. Sonuç: Cinsel obsesyonlar dini, agresif ve istifleme obsesyonları, istifleme kompulsiyonları, duygusal ihmal, ensest ve somatoform bozukluk komorbiditesi ile ilişkili bulundu. Anahtar kelimeler: Cinsel obsesyon, çocukluk çağı travmaları, komorbidite
doi:10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0252 fatcat:3yybhv4fabf4pj342xpverc57q