Ueber den Mechanismus der elektrischen Entladung

Peter Riess
1849 Annalen der Physik  
VII. I l t h r den n/lcchanismus dcr eltktrischen Entfudung; cori P e t e r Riefs.
doi:10.1002/andp.18491541202 fatcat:zass5ku3efhqhdz4sxz4amiqwm