RESTLESS LEGS SYNDROME IN COPD PATIENTS WITHOUT ACCOMPANYING DISEASE

Zeynep Munteha Başer, Zeynep Zeren Uçar, Aydan Mertoğlu, Cenk Kıraklı, Rıfat Özacar
2012 Erciyes Medical Journal  
ÖZET ABSTRACT Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında mortaliteyi etkileyebilen uyku problemleri sık görülmektedir, ancak KOAH hastalarında huzursuz bacaklar sendromu (HBS) kaynaklı uyku sorunları ile ilgili çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı ek hastalığı olmayan KOAH hastalarında HBS sıklık ve şiddeti ile ilişkili klinik ve laboratuar parametreleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ek hastalık öyküsü olmayan KOAH tanılı 50 erkek hasta ve 20 gönüllü
more » ... a ve 20 gönüllü sağlıklı erkek çalışmaya alındı. Hastalar uluslararası standart anket sorularıyla HBS varlığı ve şiddeti açısından tarandı. KOAH'lı hastalarda HBS varlığı ve şiddeti ile ilişkili olabilecek klinik ve laboratuar parametreleri araştırıldı. Bulgular: HBS sıklığı (KOAH: %24, kontrol grubu: %10) ve şiddeti açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. KOAH hastalarının %16'sında HBS açısından pozitif aile öyküsü saptandı. HBS varlığı ve şiddeti ile klinik ve laboratuvar parametreleri arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. HBS saptanan KOAH hastalarında daha fazla oranda inhale antikolinerjik kullanımı saptandı (11/12 ve 22/38; p<0,05). Sonuç: Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla KOAH dışında ek hastalığı olmayan hastalarda HBS sıklığını araştıran ve inhale antikolinerjik tedavisi ve HBS arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır. Örneklemin küçük olması ve kadın KOAH hastalarının çalışmaya alınmamış olması ana kısıtlılıklardır. Büyük ölçekli, prospektif çalışmalar bu bulguları açıklamaya yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler: Akciğer hastalığı, Kronik obstrüktif, Huzursuz bacak sendromu Giriş Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tüm dünyada önemli bir kronik morbidite ve mortalite nedenidir, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri içinde 4. sırada yer almaktadır ve önümüzdeki yıllarda hastalığın prevelansında ve mortalitesinde ciddi artışlar olacağı tahmin edilmektedir (1). KOAH; daha çok uzun süredir sigara içen, orta yaşlı kişilerde geliştiğinden, bu hastaların çoğunda sigara içme ya da yaşlanmayla ilişkili başka hastalıklar da vardır. KOAH'ın kendisi de önemli sistemik etkiler yaparak ek hastalıklara yol açabilir. KOAH'lı hastalarda solunumsal enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, osteoporoz, anemi, akciğer kanseri ile birlikte uyku bozuklukları da sık görülmektedir. Uyku kalitesinin azalması ve uyku bölünmesi, stabil KOAH'lı hastalarda bile en sık ve en önemli uyku sorunlarından biridir. KOAH'lı olguların yarısına yakın kısmının uyumakta zorluk çektiği saptanmıştır (2). Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi solunumsal şikayetler, tedavide kullanılan teofilin, betamimetik gibi ilaçların etkileri, horlama, hipoksi ve hiperkapni gibi pek çok faktörün uyku ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Huzursuz bacaklar sendromu (HBS); istirahat ve uykuda, çoğu zaman ayaklarda belirgin olmak üzere uyuşma, karıncalanma gibi hisler, ağrı ve sıçramalarla karakterize, uykuya dalma ve sürdürmeye ilişkin güçlükler yaratan bir hastalıkdır. Semptomların sirkadiyen özelliğe sahip olması; yani akşam saatleri ve geceleri daha belirgin olması, Objective: Sleep problems, which may also affect mortality, frequently occur in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients, but few studies have addressed sleep problems due to the restless legs syndrome (RLS). This study aimed to investigate the prevalence and severity of RLS and associated clinical and laboratory parameters in COPD patients without accompanying disease. Material and Methods: Fifty male COPD patients without accompanying disease and 20 male controls were enrolled to the study. RLS and RLS severity were assessed with a standard international questionnaire. Clinical and laboratory parameters which may be associated with RLS were investigated in COPD patients. Results : No statistically significant difference was found in the prevalence (COPD: 24%, controls: 10%) and severity of RLS. RLS family history was reported in 16% of COPD patients. No significant association existed between presence and severity of RLS and clinical and laboratory parameters. H A higher proportion of inhaled anticholinergic therapy was reported in COPD patients with RLS (11/12 vs 22/38; p<0.05). Conclusion: To our knowledge this is the first study which investigated the prevalence of RLS in COPD patients without accompanying disease and found an association between RLS and inhaled anticholinergic therapy. The major limitations were small sample size and lack of female patients. Large scale prospective studies would help to elicit these findings.
doi:10.5152/etd.2012.06 fatcat:kvwkgee23jhz3lr3eoh34nkphm