ARAÞTIRMALAR (Research Reports) OLGU SUNUMU(Case Reports) Hepatoid Adenocarcinoma of the Stomach: A Case Report Corresponding Author: Kerim Çayýr Mehmet Bilici Salim Baþol Tekin Ömer Yýlmaz Nesrin Gürsan

Midenin Hepatoid, Olgu Sunumu, Yrd Doç, Kerim Çayýr, Asst Prof, Asst Prof, Asst Prof, Assoc Prof
unpublished
Özet Hepatoid adenokarsinom, midenin kötü prognozlu nadir bir adenokarsinom formudur. Hepatoid adenokarsinom farklý morfoloji ve immunohistokimya, klinik olarak artmýþ serum alfa fetoprotein düzeyleri ile karakterizedir. Mikroskobik bulgular hem adenokarsinom hem de hepatoid elementleri içerir. Midenin hepatoid adenokarsinom tanýsý alfa fetoprotein üretip üretmediðine baðlý deðildir; gerçekte, taný için histolojik özellikler önemlidir. Abstract Hepatoid adenocarcinoma is a rare variant of
more » ... re variant of adenocarcinoma of the stomach with a very poor prognosis. Hepatoid adenocarcinoma is characterized by a distinct morphology and immunohistochemistry, clinically characterized by the increased level of serum alpha fetoprotein. Microscopic findings include both adenocarcinomatous and hepatoid elements. The diagnosis of hepatoid adenocarcinoma of stomach is not dependent on whether alpha fetoprotein is produced; actually, histological features are important for diagnosis.
fatcat:ylvpdkbrjfgavb5tbp46ge5qli