İlk ve Acil Yardım Programında Okuyan Öğrencilere Ambulans Simülasyon Laboratuvarında Uygulanan Eğitimin Temel Beceri Düzeyine Etkisi

AYŞE GÜROL, DENİZ ÖZTÜRK, SEVAL USLU, OSMAN YÜCEL
2017 Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programında okuyan öğrenciler üzerinde ambulans simülasyon laboratuvarında uygulanan eğitimin beceri düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Yarı deneme modelinde gerçekleştirilen çalışmaya 2013-2014 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı birinci sınıfta okuyan 67 öğrenci alındı. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan,
more » ... ırlanan, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu ve "Beceri Değerlendirme Formu" kullanıldı. Öğrencilerin simülasyon eğitimi öncesi ve sonrasında ambulans içerisinde hastaya müdahale amaçlı yaptıkları temel tıbbi girişimleri ile ilgili beceri düzeyleri, simülasyon uygulamaları öncesinde ve sonrasında "Beceri Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirildi. Simülasyon uygulamaları tekrarlayan aralıklarla üç kez ve öğretim elemanı gözetiminde yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %61.2'si kız, %38.8'i erkek, yaş ortalaması 18.67±1.18 yıl idi. Öğrencilerin %85.1'i sağlık meslek lisesi mezunu olduğunu, %40.3'ü bir kurumda çalışmakta olduğunu ve çalışan öğrencilerin %40.7'si 112'de %14.8'i hastanede acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını belirtti. Öğrencilerin simülasyon öncesi ve sonrası "Soluk yolunu açma" ve "Kalp masajını uygulama" işlem basamaklarını doğru yapma oranları karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu, simülasyon sonrası işlem basamaklarını daha doğru yaptıkları bulunmuştur (p<0.001). Sonuç: Öğrencilerin temel yaşam desteği uygulamalarına yönelik işlem basamaklarının hepsinde doğru yapma oranları simülasyon eğitimi sonrasında artmıştır. Sonuç olarak simülasyonla eğitimin öğrencilerin beceri düzeylerini artırdığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Beceri, eğitim, simülasyon, temel yaşam desteği uygulamaları ABSTRACT Aim: This study has been performed to evaluate the effect of the applied-education in the ambulance simulation laboratory on the skill level of students registered in the Emergency and First Aid Program of Health Services Vocational School. Material and Methods: 67 students, registered in junior class of the Emergency and First Aid Program of Health Services Vocational School in 2013-2014 academic year, were admitted to the study conducted with half experimental model. Student questionnaires and "Skills Assessment Form" prepared by researchers which contained descriptive features of students were used as the data collection tool. Basic skill levels of students, related to the intervention for the patient in the ambulance, were evaluated pre and post-simulation education using the "Skills Assessment Form". Simulation applications were performed under the supervision of the instructor with repeated intervals. Results: Female percentage were 61.2%, male percentage were 38.8% and the mean age were about 18.67 ± 1.18 for the students participated in the study. 85.1% of the students were the health vocational high school graduates, percentage of the working students and employees in an institution were 40.3%. 40.7% of working students were employed in 112 and 14.8% were employed as emergency medical technician in a hospital. When pre and post-education performances of students in "opening the pale road" and "Heart massage application" were compared it was found that the difference was statistically significant (p<0.001) and they performed the operation steps more accurately after the education. Conclusion: Accuracy of performing the basic life support applications of students were improved in all steps following the simulation education. As a result, it can be concluded that skill levels of students have been increased due to the education with simulation.
doi:10.17681/hsp.285565 fatcat:bhoyuyb3hrfy7pneqnvhwxszay