Resveratrol Attenuates Bleomycin-İnduced Genotoxicity, Pulmonary Fibrosis and DNA Damage in Balb/C Mice with Ehrlich Ascites Carcinoma

Ismail KOYUNCU, Department of Biochemistry, Harran University School of Medicine, Sanliurfa, Turkey
2018 Bezmialem Science  
ÖZ Amaç: Oksidatif stres, bleomisin (BLM) kaynaklı akciğer fibrozis patogenezi ve genotoksisitesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, resveratrolün (RES) Ehrlich asit karsinoması (EAT) taşıyan farelerde BLM'ye bağlı gelişen genotoksisite, akciğer fibrozisi ve DNA hasarı üzerindeki koruyucu etkisini araştırmaktır. Yöntemler: Çalışmada 60 adet Balb/c fare rastgele altı gruba ayrıldı. Sham grubu hariç diğer gruplardaki farelere 3x105 canlı EAT hücreleri intraperitonal (ip) olarak
more » ... te edildikten 24 saat sonra, farelere altı gün boyunca; BLM (10 mg/kg, i.p) tek başına, RES (50 mg/kg, i.p) tek başına, BLM (10 mg/kg, i.p) +RES (25 mg/kg, i.p), BLM (10 mg/kg, i.p) +RES (50 mg/kg, i.p) uygulandı. Serum ve akciğer dokusunda BLM'ye bağlı olarak artan; DNA hasarı (comet assay ve 8-OHdG), malondialdehit (MDA), myeloperoksidaz (MPO), protein karbonil (PC), hidroksiprolin (HPR), total oksidant durum (TOS) ve oksidatif stress indeksi (OSI) gibi oksidant parametreler ile süperoksit dismutaz (SOD), total antioksidant durum (TAS) ve glutatyon (GSH) gibi antioksidan paremetreleri incelenerek, resveratrolün BLM'ye bağlı olarak gelişen, pulmoner toksisite ve genotoksisitenin önlenmesindeki potansiyel rolü araştırıldı. Bulgular: Çalışma sonucunda resveratrolün (RES); bleomisine (BLM) bağlı olarak artış gösteren MDA, PC, TOS, MPO OSI, HPR ve DNA hasar seviyesini azaltırken (p <0.05), GSH, TAS ve SOD gibi antioksidanların aktivitelerini artırmıştır (p<0.05). Ayrıca histolojik bulgularda'da RES'in BLM kaynaklı fibrozisi engellediği tespit edilmiştir. Sonuç: Bu sonuçlar EAT taşıyan farelerde BLM'nin akciğerde neden olduğu DNA hasarı, lipit ve protein oksidasyonu sonucu oluşan fibrozisin RES uygulamasıyla azaltılabileceği ve RES'in akciğerdeki DNA hasarına ve pulmoner fibrozisin konvansiyonel tedavi yöntemlerine destekleyici tedavi sağlayabileceğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Bleomisin, ehrlich asit karsinoma, akciğer fibrozis, resveratrol, DNA hasarı ABSTRACT Objective: Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis and genotoxicity of bleomycin (BLM)-induced lung fibrosis. The aim of this study was to investigate the protective effect of resveratrol (RES) on lung fibrosis, DNA damage, and genotoxicity associated with BLM in mice with Ehrlich ascites carcinoma (EAT). Methods: A total of 60 BALB/c mice were randomly separated into 6 groups. With the exception of the sham group, mice were injected intraperitoneally (i.p.) with 3×105 live EAT cells, then after 24 hours, mice were administered with BLM only (10 mg/ kg, i.p.), RES only (50 mg/kg, i.p.), BLM (10 mg/kg, i.p.)+RES (25 mg/kg, i.p.), and BLM (10 mg/kg, i.p.)+RES (50 mg/kg, i.p.) for 6 days. By examining the oxidant parameters in serum and the lung tissue, such as DNA damage (the comet assay and 8-OHdG), malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), protein carbonyl (PC), hydroxyproline (HPR), total oxidant status (TOS), and oxidative stress index (OSI), and antioxidant parameters such as superoxide dismutase (SOD), total antioxidant status (TAS), and glutathione (GSH), an evaluation was made of the BLM-related pulmonary toxicity and genotoxicity and the potential role of RES in preventing damage. Results: The results determined that RES reduced the MDA, PC, TOS, MPO OSI, HPR, and DNA damage levels, which showed an increase related to BLM (p<0.05) and increased GSH, TAS, and SOD activities (p<0.05). It has also been observed that RES inhibits the BLM-induced fibrosis in histological findings. Conclusion: Our results show that fibrosis that formed as a result of lipid and protein oxidization and DNA damage caused by BLM in the lungs of EAT-carrying mice could be reduced with the application of RES. Therefore, RES could be considered as an adjuvant therapy to conventional treatment methods for pulmonary fibrosis and DNA damage of the lungs.
doi:10.14235/bs.2018.2105 fatcat:nfunh5qjqvc2tmersv6hujfflm