Role of the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wrocław University of Science and Technology in shaping the scope of specialization in mining economics and organization
ROLA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII 2 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU ZAKRESU 3 SPECJALIZACJI EKONOMIKI I ORGANIZACJI GÓRNICTWA

Herbert WIRTH, Jan KUDEŁKO
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do
more » ... kreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego. Słowa kluczowe: ekonomika, organizacja górnictwa, system kształcenia. Abstract: Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
doi:10.29119/1641-3466.2018.125.13 fatcat:meumk7jhsfdfbh4bkc4hgcrcse