مقایسه تأثیر رایحه بهارنارنج و مریم گلی بر درد پس از سزارین

فروزان شریفی‌پور, ماندانا میر محمدعلی, مژگان هاشم‌زاده
2017 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: تسکین درد پس از سزارین به طور مؤثر و بی‌خطر که با توانایی مادر برای مراقبت از نوزادش اختلال ایجاد نکند ضروری است. درد پس از سزارین با کاهش توانایی مقاومت در برابر عفونت، افزایش میزان استفاده از مسکن‌ها، تأخیر در بهبودی زخم و ... همراه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر رایحه بهارنارنج و مریم گلی بر درد پس از سزارین انجام شد. روش‌‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه گروهه در سال 1393 بر روی 120 زن باردار که جهت سزارین به بیمارستان معتضدی کرمانشاه مراجعه کرده بودند، انجام شد. در
more » ... دند، انجام شد. در دو گروه مداخله بلافاصله بعد از شروع درد، 4، 8 و 12 ساعت پس از آن، آروماتراپی با 3 قطره از اسانس انجام شد و در گروه کنترل آروماتراپی با نرمال سالین به روش مشابه انجام شد. هر سه گروه از نظر میزان دریافت مسکن یکسان بودند. شدت درد با استفاده از مقیاس درجه‌بندی عددی قبل از مداخله و نیم ساعت بعد از هر چهار مداخله ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون­های آنالیز واریانس، کروسکال والیس، کای دو، فریدمن و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین درد قبل از مداخله در سه گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (15/0=p). پس از مداخله، در گروه مداخله با بهارنارنج و مریم گلی میانگین درد در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم مداخله در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری یافت (001/0p
doi:10.22038/ijogi.2017.8713 doaj:561baafa49d544cd913b549e8cff5d3d fatcat:nvhfrzqyc5bddai56zi66bqbly