The Regional Diversification of Total Factor Productivity in Poland
Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce

Tomasz Tokarski
2010 Gospodarka Narodowa  
Wprowadzenie Celem opracowania jest próba oszacowania przestrzennego zróżnicowania łącznej produkcyjności czynników produkcji (total factor productivity -dalej również TFP) oraz statystyczna analiza determinantów zróżnicowania owej zmiennej makroekonomicznej w polskich województwach w latach 1995-2007 1 . Oszacowania TFP oparte są na koncepcji makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba, Douglasa [1928]. Struktura pracy przedstawia się następująco. W części drugiej znajdują się opisowe analizy
more » ... opisowe analizy przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy na poziomie wojewódzkim. Część trzecia zawiera prezentacje oszacowań parametrów funkcji produkcji Cobba, Douglasa oraz (bazujące na tych oszacowaniach) obliczenia łącznych produkcyjności czynników produkcji w województwach. W części czwartej podjęto próbę endogenizacji TFP w oparciu o sektorowe struktury wytworzonej wartości dodanej (w podziale na rolnictwo, przemysł, budownictwo oraz usługi) i wskaźniki opisujące rozwój infrastruktury transportowej (drogowej oraz kolejowej). Opracowanie kończy część piąta, zawierająca podsumowanie prezentowanych rozważań oraz ważniejsze, wynikające z nich wnioski. Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy 2 Wydaje się, że przed rozważaniem przestrzennego zróżnicowania TFP w polskich województwach w latach 1995-2007 należy wpierw scharakteryzować przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy (mierzonej PKB na pracującego wg badań aktywności ekonomicznej ludności -dalej BAEL) oraz technicznego uzbrojenia pracy (wyrażonego wartością brutto środków trwałych na pracują-*
doi:10.33119/gn/101149 fatcat:ew25qm62nnhbtp35snu4svyihe