PFC Fuzzy Decision-Making Control and Its Application to Car-Like Mobile Vehicle [chapter]

You-gen Chen, Seiji Yasunobu, Wei-hua Gui, Ren Wei, Zhi-yong Li
2010 Mobile Robots Navigation  
doi:10.5772/8974 fatcat:rl7qow7ldndxpjcexlmo6lbmv4