Het feest van het H. Bloed

B. Janssens de Bisthoven
1983 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
IS T H O V E N D e H . B loedd ag w erd te B rugge v a n a f het begin gevierd op 3 m ei, het kerkelijk feest van de K ruisvinding. M is en officie van deze h oogdag, f e s t u m p r i n c i p a l e c i v i t a t i s , volgden de hoogste ritus in de hierarchie van de feesten , nam elijk de dubbelritus van eerste klas. Dit blijkt uit de liturgische kalenders van het bisdom B ru gge, die v an af 1681 in het bissch oppelijk arch ief bijna v o l ledig bew aard zijn. D eze kalenders m aken geen
more » ... rs m aken geen onderscheid tus sen de stad B rugge en het overige van het bisdom voor de viering van 3de mei in dubbelritus van 1ste k las, m aar wel voor de viering, op de 3de zondag na P asen , van het kerkw ijdingsfeest van de kathedraal, dat in de stad met o c ta af en buiten de stad zonder o c ta af gecelebreerd m oet w orden. M en m ag uit het eerste besluiten, dat dezelfde dubbelritus van 1ste klas voor het feest van 3de mei niet alleen in B rugge m aar ook in heel het bisdom werd gev o lgd 1. E en aanzienlijke verrijking w as het invoeren op 3de m ei, in p laats van de mis en het officie van de K ruisvinding, van een eigen m is met officie ter ere van het H . B lo e d , krachtens het volgende R om eins decreet van 22 augustus 1744 : «D e bissch op van B rugge heeft bij de heilige congregatie van de riten een 1. Directorium divini officii (pro dioecesi Brugensi : vanaf 1695 bijgevoegd) iuxta missale et breviarium Romanum accomodatum dispositioni festorum propriorum ecclesiae cathedralis S.Donatiani Brugensis pro anno Domini 1682 : op 10 april en op 3de mei.
doi:10.21825/hvgg.v120i1-2.4467 fatcat:ehud6uvxwzbhthje6fnxwfphum