Formálna a neformálna edukácia stredoškolákov k demokra-tickému občianstvu na Slovensku

Ladislav Macháček
2010 unpublished
Anotácia. Po roku 1989 sa na Slovensku uskutočňujú zmeny v občianskej výchove mládeže v škole. Výskum študentov stredných škôl v rokoch 2005 a 2007 potvrdil, že špecializované učebné predmety (občianska výchova a náuka o spoločnosti) zaujali dôležité miesto vo formálnej edukácii študentov o parlamentnej demokracii a participácii občanov na fungovaní politického systému. Po roku 2003 sa v zmysle zákona o školskej samospráve rozvíja aj neformálna edukácia študentov stredných škôl prostredníctvom
more » ... ôl prostredníctvom žiackych školských rád. V roku 2007 existovali takéto orgány študentskej samosprávy na 50% stredných školách v SR. Zisťovanie participácie stredoškolákov na samosprávnom živote školy potvr-dilo, že sa už utvára akási participačná pyramída, ktorá vyjadruje logiku zastu-piteľskej demokracie. Najviac študentov(75 %) má informácie o tom, že na škole je ŽŠR. Volieb do ŽŠR sa zúčastnilo približne 30% stredoškolákov. Približne 11 % stredoškolákov kandidovalo do volieb ŽŠR na svojej škole. PEDAGOGIKA.SK, 2010, ročník 1, č. 4: 273-293 Kľučové slová: občan, participácia, edukácia k demokratickému občianstvu, školská samospráva. Formal and Informal Education of Secondary School Students in Slovakia about Democratic Citizenship. Citizenship education has undergone transformation since 1989 when democratic changes in Slovakia began. Our research of secondary school students in 2005 and 2007 confirmed that academic subjects such as Citizenship Education and Social Studies have taken important position in the formal education of students about parliamentary democracy and citizens participation in political processes. Due to the 2003 Act of School Self-Government, student councils in secondary schools can be established and it is this framework where the informal education of students takes place. In 2005 such councils existed in as many as 50 % of secondary schools in Slovakia. Our surveys of participation of secondary school students in school self-governments revealed that a kind of participatory pyramid is being formed which reflects the logics of participatory democracy. Data of surveys in 2005 and 2007 revealed similar trends. About 75 % of secondary schools students in our samples replied that were informed about the existence of students council in their school, 30 % students took part in the school council elections, and approximately 11 % of secondary school students ran in the students school council elections.
fatcat:hrw6vvgerveutiqw6s6lzyals4