Cooperation of the authorities and civil society organizations as an important factor to mitigate the problems of social inequality
Взаємодія органів влади та організацій громадянського суспільства як важливий чинник пом'якшення проблем соціально-економічної нерівності

V. A. Golovenko, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine 26, Panasa Myrnoho Str., Kyiv, 01011, Ukraine
2011 Ukrainian society  
Автор статті порушує проблему взаємодії органів влади та організацій громадянського суспільства як важливої детермінанти пом'якшення проблем, породжених соціально-економічною нерівністю. При цьому дослідження проводиться з методологічних позицій, які враховують те, що поняття "громадянське суспільство" визначається як самоорганізована система соціально-економічних і політичних відносин, яка функціонує в правовому режимі соціальної справедливості, свободи, задоволення матеріальних та духовних
more » ... реб людини як вищої цінності суспільства. Ключові слова: організації громадянського суспільства, органи державної влади, соціально-економічна нерівність. Початок 90-х рр. минулого століття для України був переломним, з одного боку, тим, що вона в цей час здобула незалежність, а з іншого боку,саме тоді відбувся дуже складний процес зміни політичної системи. Якщо перше сприяло підвищенню політичної активності громадян, масового залучення до політичного життя широких верств населення, що привело до утворення в країні багатопартійності та маси громадських організацій, зародження нового етапу громадянського суспільства, то друге, окрім багатьох переваг, призвело й до загострення проблем у суспільному житті, пов'язаних зі значним соціальним, майновим розшаруванням. Вирішення цих проблем значною мірою залежить від того, чи розвиватиметься країна як сучасна демократична, правова, соціальна держава, а також від того, чи відбудеться в ній становлення громадянського суспільства, тому що соціальний прогрес, демократичний розвиток, економічне піднесення важко реалізувати без активної участі з боку суспільства. Саме від тісної співпраці органів державної влади та організацій громадянського суспільства значною мірою залежить інтеграція України у світову спільноту, вирішення багатьох соціально-* Підготовлено в межах планової відомчої НДР ДУ ІЕП НАН України "Трансформація детермінант соціально-економічної нерівності в українському суспільстві (тема № 3.1.7. 47; 0107U008669). економічних проблем всередині країни, в тому числі і тих, що пов'язані з майновим розшаруванням. Актуальність запропонованого дослідження визначається також тим, що, з одного боку, проблема соціально-економічного розшарування нині є дуже болючою для українського суспільства, а з іншого боку -в Україні ще дуже мало робиться як державними органами, так і суспільством у цілому для вирішення цих проблем, зокрема не вивчається та не використовується в практичній роботі досвід діяльності організацій громадянського суспільства як важливого чинника трансформації детермінант соціальної нерівності, який уже набуто в історичному минулому країни, так і кращий світовий досвід, зокрема тих країн, де відбувається активне становлення громадянського суспільства. Проблеми розвитку громадянського суспільства, його впливу на соціально-економічні процеси залишили значний слід як у зарубіжній, так і вітчизняній історіографії. Певну увагу було приділено питанням співпраці державних органів з організаціями громадянського суспільства. Цей напрям досліджень плідно розробляють, зокрема, В. Бебик, О. Вінніков, О. Кіндратець, А. Колодій, А. Кудряченко, М. Лациба, Т. Розова, В. Степаненко, С. Тимченко та ін. Водночас, незважаючи на те, що вплив громадянського суспільства в цілому, його організацій зокрема на зменшення негативних наслідків соціально-економічного розшарування є вельми важливим для суспільного розвитку, на жаль, вітчизняні політологи, соціологи, економісти не залишили помітного сліду в історіографії цього питання. Громадянське суспільство нині стає важливим чинником трансформації детермінант соціально-економічної нерівності. Звичайно, в умовах громадянського суспільства нерівність не зникає, проте значною мірою зменшуються негативні наслідки соціально-економічного розшарування. Адже, з одного боку, в суспільстві, в якому основною рушійною силою є громадяни з високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, де рівноправні громадяни, які не залежать від держави, але взаємодіють з нею заради спільного блага, де головною цінністю є людина, її інтереси, права, свободи, рівноправність і захищеність усіх форм власності, де є економічна свобода громадян та їх об'єднань, інших суб'єктів виробничих відносин у виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності, свобода і добровільність праці, надійна й ефективна система соціального захисту кожної людини, ідеологічна й політична свобода (а саме це декларується основними засадами сучасного громадянського суспільства), звичайно ж набагато легше вирішувати проблеми соціальноекономічної нерівності порівняно з тими суспільствами, де цього взагалі немає або де це існує в обмеженій формі. Необхідно враховувати, що громадянське суспільство окрім сукупності міжособистісних відносин включає також розгалужену систему незалежних
doi:10.15407/socium2011.01.177 fatcat:f223uz4bcbgtlfjzy3m7thfbve