EFFECT OF EDTA.TROMETHAMINE ON THE SUSCEPTmILITY OF CAMPY. LOBACTER JEJUNİ AND CAMPYLOBACTER coL! TO ANTIMlCROBIAL AGENTS

DİKER Serdar;ARDA
1987 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Altı aııtimikrobiyal ajaıı (ampisilin, tetrasiklin, eritromısın, kloramfenikol, ııalidiksik asit ve kolistin sülfat) ve ED T A-tromethamin ile kombinasyonlarının Campylobacter jejuni ve C. coli üzerindeki sinerjistik etkileri ince/endi. ED T A-ampisilin, ED T A-tetmsiklin, ED T A-eritromisin ve ED TA-kolistin süljat bileşimlerinin campylobacteder üzerinde belilgin sinerjistik etkileri görüldü. Kloramfenikol, ED T A-tromethamin ile birlikte kullanıldığında zayıf bir ortak etki belirlendi.
more » ... k etki belirlendi. ED T A-tromethamin ve nalidiksik asit kombinasyonunda belirgin bir etki artışı bulunmadı. C. jejuni ve C. co/i'nin, ED T A-tromethamin ve antibiyotik/ere duyarlılıkları arasında bir fark belirlenmedi. Sunınıary: Combinations of ED TA-lromethamine and 6 antimicrobial agents (ampicillin, tetmeyc!ine, eıythrom)'cin, chlommphenico/, nalidixic acid and colistin suljate) wae testedfor synergistic activities against CamjJylobacter jejuni and C. coli. A marked syneıgistic action was san when camp)'lobacters were exposed to combinations of ampicillin-EDTA, tetraeycline-EDTA, erythromycin-ED TA and colistin suljate-ED TA. When chloramphenicol was mixed with ED TA-tromethamine, a slight synergistic effect was ılOticed. There was no synergistic effect rccorded with combination of ED T A-tromethamine and nalidixic acid. There was no difference between the sıısceptibility of C. jejuni and C. coli to combinations of ED TA-tromethamine and antimicrobial agents.
doi:10.1501/vetfak_0000001099 fatcat:xltua25mnreezitwxvogqxzojm