Accounting outsourcing in the light of transaction costs
Outsourcing rachunkowości w świetle kosztów transakcyjnych

Joanna Góralska
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Celcelem artykułu jest charakterystyka kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości. Umiejętność zweryfikowania ich i oszacowania decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia jakim jest outsourcing rachunkowości. Metodologia badania -w opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metody dedukcji i indukcji. Wynikprawidłowo zaplanowany i wdrożony outsourcing rachunkowości minimalizuje koszty transakcyjne.
more » ... artość -w artykule podjęto próbę identyfikacji kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości. Słowa kluczowe: outsourcing rachunkowości, koszty transakcyjne Wprowadzenie Wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju świadczonej działalności gospodarczej są zobligowane do prowadzenia odpowiedniego systemu rachunkowości (Szczypa 2014: 11). Wiąże się to bezpośrednio z organizacją prowadzenia rachunkowości przez służby finansowo-księgowe. Najczęściej wymieniane są następujące formy organizacyjne rachunkowości w jednostce gospodarczej: wewnątrz jednostki w postaci scentralizowanej (całość prac zlokalizowana jest w jednym dziale) lub zdecentralizowanej (niektóre funkcje lub procesy są wyodrębnione z działu księgowości), na zewnątrz jednostki, polegającej na wydzieleniu całości procesów/funkcji związanych z rachunkowością i przekazaniu ich do realizacji przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (outsourcing rachunkowości), forma mieszana polegająca na wydzielaniu tylko części funkcji lub procesów związanych z rachunkowością i przekazywaniu ich do realizacji na zewnątrz jednostki bądź na korzystaniu z zasobów zewnętrznych (personel, oprogramowanie). Podejmując decyzję o formie zorganizowania rachunkowości kierownictwo jednostki najczęściej bierze pod uwagę koszty jakie są związane z prowadzeniem rachunkowości w ramach wewnętrznych struktur porównując je z kosztami realizacji procesów/funkcji rachunkowości przez zewnętrzny podmiot. Usługi outsourcingowe, w tym finansowo-księgowe stały się bardzo popularne wśród przedsiębiorstw. Podstawową przyczyną dynamicznego rozwoju outsourcingu rachunko- * mgr Joanna Góralska, Abstract: Purpose -the aim of the article is to characterize the transaction costs associated with the outsourcing of accounting. The ability to verify them and estimate determines the success of the project which is the outsourcing of accounting. Design/Methodology/Approach -used classic research methods, such as the analysis of literature and methods of deduction and induction. Findings -properly planned and implemented accounting outsourcing minimizes transaction costs. Originality/Value -the article attempts to identify the transaction costs associated with outsourcing accounting. Góralska J. (2015), Tytuł Outsourcing rachunkowości w świetle kosztów transakcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 79-86; www.wneiz.pl/frfu. Cytowanie
doi:10.18276/frfu.2015.77-08 fatcat:dsz2k6zy5bgspoofqk6wpwc7ry