Ελεγχόμενος Πολυμερισμός του Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα παρουσία λεμονενίου με την τεχνική Επανενεργοποίηση Εκκινητή με Μεταφορά Hλεκτρονίου – Ριζικός Πολυμερισμός Μεταφοράς Ατόμου (ARGET – ATRP)

Δήμητρα Χαραλάμπους Φραγγίδου
2018
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του λεμονενίου στον μηχανισμό της αντίδρασης πολυμερισμού του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (ΜΜΑ) με την τεχνική του ριζικού πολυμερισμού μεταφοράς ατόμου(ARGET ATRP). Η ARGET ATRP αποτελεί ίσως την πιο ελπιδοφόρα τεχνική ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού, διότι επιτρέπει τη σύνθεση πολυμερών με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και λειτουργικές ομάδες. Βρίσκει εφαρμογή σε ένα πλήθος μονομερών και διαφέρει από άλλες ριζικές μεθόδους
more » ... ρισμού λόγω της χρήσης καταλύτη και μάλιστα μικρότερης ποσότητας από τη συμβατική ATRP. Το λεμονένιο, ένα φυσικό τερπένιο, αποτελεί ένα πολύτιμο μονομερές για την επιστήμη των πολυμερών λόγω των ιδιοτήτων του, καθώς και της ευχάριστης οσμής πορτοκαλιού που διαθέτει. Στην παρούσα, λοιπόν, διπλωματική εργασία έγινε σύνθεση του πολυμερούς ΡΜΜΑ με τη συγκεκριμένη τεχνική και μελετήθηκαν οι ιδιότητες του παραχθέντος υλικού, εξετάσθηκε η ενσωμάτωση του λεμονενίου στην αλυσίδα του ΡΜΜΑ ή ο τρόπος που επηρεάζει η παρουσία του λεμονενίου τον πολυμερισμό του ΜΜΑ με απώτερο σκοπό την παραλαβή λειτουργικών πολυμερών με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Πραγματοποιήθηκαν πολυμερισμοί με διαφορετικές αναλογίες ΜΜΑ και λεμονενίου στο μίγμα πολυμερισμού. Ακόμη, συντέθηκε ΡΜΜΑ που χρησιμοποιήθηκε ως μακροεκκινητής για τη σύνθεση υλικών με διαφορετικές αναλογίες ΜΜΑ και λεμονενίου στο μίγμα πολυμερισμού. Ο χαρακτηρισμός των υλικών έγινε με Χρωματογραφία Διέλευσης μέσω Πηκτής (GPC), Θερμοσταθμική Ανάλυση (TGA) και Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμών Fourier (FT-IR). Ταυτοποιήθηκε πιθανή ενσωμάτωση του λεμονενίου σε ακραίες θέσεις της μακρομοριακής αλυσίδας του ΡΜΜΑ το οποίο συμπεριφέρεται ως παράγοντας μεταφοράς ενεργού κέντρου.
doi:10.26262/heal.auth.ir.285833 fatcat:4tqjesuywrcxjku4p4w55opeg4