RADYOLOJIDE KONTRAST MADDELERIN KULLANl:-ıı ı. KÜÇÜK HAYVANLARDA (KEDİ, KÖPEK) GASTROIl\TESTIl\AL SISTE:-lI", I:\'DIREKT RADYOGRAFISI

GÜZEL Necdet;YAVRU
1984 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
L'utilisation les ınatieres contrast a la radiologie I. La radiographie indirect du systeıne gastro. intestinal (chat, chien) chez les petite aniınaux Resume: A ce travail on a etudie sur les techniques radiographies ilZdirect avec les matieres contrast utilisees ala radiologie ala Tıırquie. On a clıoisi les techiques radiographies indirect diLsystcme gastro-intestinal come la premiere etude. Ces pratigues ant ete effectuees sur ull total de 3 chats et 2 chieııs malades. On n' a pas parle des
more » ... ladies des animau yradiographie dans ce travail. Etant donne quı les malades pratigues ant velZus a la dinique elıimrgie avec la redamatian du S)'steme gastro-intes~inal, lls n'ont pas ete mis ala diele. A la fin du travail, on a parvenu a la consequence que la concentratio du sulphate de baryum est de 50 p. 100 pour l' estomac, de 25 p. 100 pour L'intestin. Özet: Çalışmada Türkiyede radyolojide kullanılan kontrast maddelerle indirekt radyografi teknikleri üzerinde duruldu. Birinci çalışma olarak sindirim sisteminin indirekt radyografi teknikleri seçildi. Uygulamalar hasta 3 kedi ile 2 köpekte yapıldı. Indirekt radyografi ile teşhis ayrı bir konu olduğundan bu hayvanların hastalık yönlerine değinilmedi. Uygulama yapılan hastalar sindirim sistemi şikayeti ile cerrahi kliniğine geldiklerinden diye! uygulanmadı. Çalışma sonunda mide için baryum sulfat eriyiğinin konsantrasyonunun % 50, bağırsak için % 25 yoğunluğunda olması gerekti/Ii sonucuna varıldı. Giriş Mide ve bağırsak sisteminin kontrast madde ile radyografisi hastalık belirtilerinin gerçek nedenini ortaya koymada büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Karın boşluğundakı organların süperpoze olmaları, bağırsak kanalının gazlı veya gaita ile dolu olması, karın
doi:10.1501/vetfak_0000000938 fatcat:yvhbycknlnhnddvyftailowjia