Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů

Vlastimil Švec, Teodor Horváth, Petr Moravčík, Markéta Španková, Zdeněk Kala
2019 Orbis Scholae  
Abstrakt: Studie je sondou do profese chirurga pohledem chirurgů. Představuje kvalitativní design výzkumu vycházející z naturalistické tradice, založený na polostrukturovaných rozhovorech s chirurgy. Odpovídá na čtyři výzkumné otázky: 1) Které předpoklady pro chirurgickou profesi považují chirurgové za důležité? 2) Jak se mladí chirurgové učí chirurgii? 3) Které zdroje svého profesního růstu chirurgové uvádějí? 4) Jak lze charakterizovat proces profesního růstu chirurga? Takto vznikly čtyři
more » ... ory odpovědí, které byly dále analyzovány z hlediska jejich obsahu. Postupně byly získány menší soubory zahrnující významově podobné odpovědi. Tyto soubory byly označeny kategoriemi, které tvoří jádro interpretací. Jedním ze zajímavých a zároveň významných výsledků výzkumu je návrh desetistupňového modelu profesního růstu chirurga: 1) řemeslo, 2) pravidla, 3) růst, 4) variace, 5) tvořivost, 6) mistrovství, 7) souhra, 8) součinnost, 9) služba, 10) naplnění. Studii lze považovat za příklad mezioborové spolupráce pedagoga a chirurgů. Klíčová slova: profese chirurga, kvalitativní výzkum, polostrukturovaný rozhovor, předpoklady pro profesi chirurga, učení mladého chirurga, profesní růst chirurga, mezioborová spolupráce Abstract: This study is a probe into the surgical profession from the surgeons' perspective. It presents a qualitative research design drawing from the naturalist tradition based on semi-structured interviews with surgeons. It answers four research questions: 1) Which prerequisites for the surgical profession do surgeons consider important? 2) How do young surgeons learn surgery? 3) Which sources of their professional growth do surgeons note? 4) How can the process of professional growth of a surgeon be characterized? The research questions were a starting point for the analysis of surgeons' answers. Four sets of surgeons' answers were obtained so that their content could be analyzed. Gradually, four smaller sets including answers with similar meaning were obtained. These sets were marked with categories forming the core of interpretations. Research results were organized in accordance with the research questions. One of the most interesting as well as important research results is the design of ten-grade model of surgeons' professional growth including the following ten grades: 1) craft, 2) rules, 3) growth, 4) variation, 5) creativity, 6) mastery, 7) coordination, 8) collaboration, 9) service, 10) fulfilment. The study can be regarded as an example of interdisciplinary collaboration between a teacher and surgeons. Keywords: surgical profession, qualitative research, semi-structured interview, prerequisites for the surgical profession, learning of a young surgeon, surgeons' professional growth, interdisciplinary collaboration 1 Studie byla zpracována v souvislosti s řešením projektu "Proměny ve výchově a vzdělávání jako výzva pro pedagogické profese" (MUNI/A/1233/2018). V současné době lze v zahraničí i v České republice sledovat zájem o pomáhající profese (např. zdravotnické, pedagogické, ze sociální oblasti a další). Pomáhající profese zahrnují povolání, která jsou "založená na profesní pomoci druhým lidem" (Géringová, 2011, s. 21). Profesi chirurga lze zařadit do pomáhajících profesí. Pomoc chirurga je na pacientovi obvykle velmi rychle vidět − dochází k uzdravení nebo zlepšení kvality života. Jindy zase život pacienta, a to právě v souvislosti s operací, visí na vlásku a výjimečně může v souvislosti s ní skončit dříve než bez ní, anebo se kvalita jeho života po operaci zhorší. Profesi chirurga si volí absolvent lékařské fakulty. V průběhu studia absolvuje také chirurgickou propedeutiku, avšak s podrobnějším popisem profese chirurga se obvykle nesetkává. Schází její podrobnější zmapování, aby bylo možné do chirurgie přesvědčivěji zasvěcovat mladé lékaře a také z nich vybírat nejvhodnější kandidáty pro tento náročný obor. V Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU jsme v roce 2017 zahájili studium pomáhajících profesí. Rozvíjí zde svoji činnost Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě, kterého se dosud účastní především zástupci pomáhajících profesí z různých fakult MU. Jeho účastníci se snaží odpovědět například na otázky: Jak se člověk stává profesionálem? Jak se profese formují a proměňují? Jakou roli hraje příprava na profesi? Jak jsou do profese uváděni novicové? Jeden z účastníků semináře, povoláním vysokoškolský učitel, orientovaný na problematiku učitelského vzdělávání a jeho výzkum (dále pedagog, spoluautor této studie), se začal výzkumně zabývat profesí chirurga. Jeho zájem o lékařskou profesi vznikl již na střední škole, kde se po maturitě rozhodoval mezi studiem učitelské profese a studiem medicíny. Zvolil učitelské studium, ale o medicínu se nepřestal zajímat.
doi:10.14712/23363177.2019.20 fatcat:w2blk2zo7nbepcweax3e5gmyby