Comparison of Sugammadex and Neostigmine in Terms of Time to Extubation in Pediatrics

Dilek Güzelce, Pınar Kendigelen, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Fatiş Altıntaş
2016 Haseki Tıp Bülteni  
Öz Amaç: Sugammadeks rezidüel nöromüsküler bloğun kısa sürede tam olarak geri dönüşünü sağlayan siklodekstrin grubu bir ilaçtır. Bu çalışmada sugammadeks ve neostigminin dörtlü uyarı (Train of Four -TOF) 0,9 oranına ulaşma zamanı ve ekstübasyon süreleri (TE) değerlendirildi. Yöntemler: Alt üriner sistem veya inguinal herni cerrahisi geçiren, akciğer hastalığı, nöromüsküler hastalığı olmayan 37 hasta, iki gruba ayrılarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar cerrahi operasyon sonunda nöromüsküler
more » ... da nöromüsküler monitorizasyon yapılarak ekstübe edildi. Grup neostigmin (grup N): Cerrahi operasyon bitiminde TOF 2 olduğunda, intravenöz 0,05 mg/kg neostigmin uygulandı. Grup sugammadeks (grup S): Cerrahi operasyon bitiminde TOF 2 olduğunda, intravenöz 2 mg/kg sugammadeks uygulandı, TOF ≥0,9 ulaşma süresi (T0,9) ve antagonist enjeksiyonunda ekstübasyona kadar geçen süre kaydedildi. Parametreler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Grup N'deki olgularda TE 6,06±2,47 dakika, grup S'deki olgularda TE 4,30±2,48 dakika olarak saptandı (p<0,041). Sonuç: Sugammadeksin, neostigmine göre daha kısa sürede nöromüsküler bloğu ortadan kaldırdığı saptandı. Ölçüm zamanlarının hiçbirinde hemodinamik bakımdan ve komplikasyonlar açısından ciddi bir değişiklik saptanmadı. Fakat çocuklarda ilacın güvenilirliği ve yan etkilerinin değerlendirilmesi açısından sınırlı sayıda çalışma mevcuttur ve ilacın klinik uygulamasındaki güvenilirliği için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Sözcükler: Sugammadeks, neostigmin, nöromüsküler blok, pediatrik Aim: Sugammadex is a cyclodextrin compound which provides complete recovery of residual neuromuscular blockade. In this study, we compared sugammadex and neostigmine in terms of time to achieve a train-of-four (TOF) ratio of 0.9 and extubation time (TE). Methods: Thirty-seven patients, without lung disease and neuromuscular disease undergoing lower urinary tract surgery and inguinal hernia, were included in the study. Noninvasive arterial pressure, heart rate, pulse oximetry, and TOF-watch SX values were monitored during the surgery and, these parameters were recorded. After the surgery was completed, the patients were randomized into two groups: patients received either group neostigmine (group N) 0.05 mcg/kg and group sugammadex (group S) 2 mg/kg at reappearance of TOF ratio T2. Time to recovery to the TOF ratio of 0.9 (T0.9) and TE were compared between sugammadex and neostigmine Results:TE was found to be statistically longer in group N (6.06±2.47 minute) than in group S (4.30±2.48 minute) (p<0.041). Conclusion: We observed that sugammadex was more rapidly and effectively reversed the neuromuscular blockade compared to neostigmine. There were no serious adverse effects and significant hemodynamic changes in any measurement time. However, there is a limited number of studies on the safety and side effects of sugammadex in pediatric patients and additional data are needed to establish the safety in clinical practice.
doi:10.4274/haseki.3091 fatcat:odj7gm46vfhk5onrwzxs7yca4q