Asteraceae, Fabaceae ve Lamiaceae Familyalarına Ait B8 Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar

Lütfi BEHÇET, Yakup YAPAR
2021 Journal of the Institute of Science and Technology  
ÖZET: Bu çalışma, 2018-2020 yılları arasında Çapakçur vadisinde (Bingöl) gerçekleştirilmiştir. Bu vadide yayılışı belirlenen Asteraceae (Compositae), Fabaceae (Leguminosae) ve Lamiaceae (Labiatae) familyalarına ait 52 taksonun B8 karesindeki yayılışları ilk defa verilmiştir. B8 karesi için yeni kayıt olan bu taksonlardan 9 tanesi endemiktir. Verilen taksonların, 30'u Asteraceae, 9'u Fabaceae, 13'ü Lamiaceae üyesidir. Çalışmada sunulan taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları şu
more » ... 19 takson İran-Turan, 5 takson Avrupa-Sibirya, 4 takson Akdeniz ve 24 takson fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen veya geniş yayılışladır. Anahtar Kelimeler: Çapakçur vadisi, yeni kayıt, B8 karesi, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae New Florositic Records For B8 Square Belonging To Asteraceae, Fabaceae And Lamiaceae Families ABSTRACT: This study was carried out between 2018-2020 in the Çapakçur valley (Bingöl). The distribution of 52 taxa belonging to the families Asteraceae (Compositae), Fabaceae (Leguminosae) and Lamiaceae (Labiatae), which were determined to be distributed in this valley, was given for the first time in the B8 square. 9 of these taxa, which are new records for the B8 square, are endemic. Of the given taxa, 30 are Asteraceae, 9 are Fabaceae and 13 are Lamiaceae members. The distribution of the taxa presented in the study to phytogeographical regions is as follows: 19 taxa are Iran-Turan, 5 taxa are Euro-Siberian, 4 taxa are Mediterranean and 24 taxa are unknown or widespread.
doi:10.21597/jist.876831 fatcat:n5afvawqzff6ddky6cpphtrgh4