Digitālo rīku un resursu lietotāju 'piecminūšu aptaujas' metodoloģija un kods / 'Five-minute survey' for users of digital tools and resources: methodology and code [article]

Jānis Daugavietis, Ilona Kunda, Agnese Karlsone, Ance Kristāla, Sanita Reinsone
2022 Zenodo  
[EN below] Digitālo rīku un resursu lietotāju 'piecminūšu aptaujas' metodoloģija un kods Ar mērķi, lai Latvijas digitālu humanitāro zinātņu rīku un resursu (DH RR) uzturētāji varētu veikt standartizētas, atkārtojamas un viegli izmantojamas savu rīku un resursu lietotāju aptaujas [..]. Galvenais uzstādījums bija izveidot tādu aptauju, kas ir maksimāli īsa, respondentus nenogurdinoša un neatbiedējoša, tai pat laikā sniedzot būtiskākos datus par DH RR lietojamību, tādus, kas nav iegūstami ar
more » ... Analytics rīku vai analizējot lietošanas statistiku (log data). Te deponēts: Metodoloģiskais apraksts, anketa (trīs valodās). Aptauju rīka LimeSurvey struktūra [faili, kods]. Aptaujas metodoloģija izstrādāta un aptauja veikta Valsts pētījuma programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (DH VPP) ietvaros. http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/ 'Five-minute survey' for users of digital tools and resources: methodology and code With the aim to enable Latvian digital humanities tools and resources (DH RR) maintainers to conduct standardised, repeatable and easy-to-use surveys of their tools and resources users [..]. The main objective was to create a survey that is as short as possible, not tiring or intimidating for the respondents, while at the same time providing the most relevant data on the usability of DH RR, data that cannot be obtained with Google Analytics or by analysing usage statistics (log data). Deposited here: 1. Methodological description, questionnaire (in three languages). 2. Structure of the LimeSurvey survey tool [files, code] (in three languages). Acknowledgements. The survey methodology was developed and the survey was carried out within the framework of the National Research Programme "Digital Resources for the Humanities" project "Digital Resources for the Humanities: integration and development" (No. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) (D [...]
doi:10.5281/zenodo.7296772 fatcat:troicp3dvfgtdd6ubhm3xmbpfy