Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının Stres, Anksiyete, Depresyon ve Başarı Üzerine Etkisi

Ezgi Hazal KAYMAK, Fatma Nur BİRGİN, Gizem TEKELİ, Gökçe KÜT, Hale AKGÜN, Hasan BAKLA, Hatice Sümeyye ÖNCEL, Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL
2021 Medical Journal of Western Black Sea  
Amaç: Oyun bağımlılığı, bilgisayar ve video oyunlarının sosyal ve/veya duygusal problemler doğuran aşırı ve problemli kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılar bilgisayar ve video oyunları için daha fazla zaman yaratmak adına derslerini, uykularını, beslenmelerini, hobilerini ve sosyal hayatlarını ihmal etmektedir. ICD-11 listesinde de giren bu hastalık, teknolojinin de ilerlemesiyle çağın en yaygın hastalıklarından biri hâline gelmektedir. Bu çalışmada çevrimiçi oyun oynamanın tıp
more » ... amanın tıp fakültesi öğrencilerinde stres, anksiyete, depresyon ve başarı puanlarının nasıl etkilendiği incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinden toplam 234 kişiye depresyon anksiyete stres ölçeği, internet bağımlılığı ölçeği ve oyun motivasyon ölçekleri uygulanmıştır. Ölçek puanlarının normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Bağımsız grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arası ilişkiler Spearman korelasyon katsayıları ile incelenmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri ve günlük alışkanlıklarının; ölçeklerden elde edilen puanlarla ve başarılarıyla ilişkileri değerlendirilmiştir. Bulgular: Erkek ve kadın öğrenciler arasında anksiyete, stres ve depresyon ve internet bağımlılığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok iken oyun bağımlılığı erkeklerde daha fazla bulunmuştur. Oyun bağımlığı ile beraber oyun bağımlılığını alt boyutları içsel motivasyon, bütünleşme, kimlik katma, içe yansıtma, dışsal düzenleme ve motivasyonsuzluk da erkeklerde kadınlara göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre çevrimiçi oyun bağımlılığının kadın öğrencilere oranla erkeklerde daha fazla olduğu ve söz konusu bağımlılığın başarıyı olumsuz etkilediği görülmüştür. Bununla beraber hem kadın hem erkek öğrencilerde oyun bağımlılığı arttıkça beraberinde öğrencilerin depresyon, stres ve anksiyete puanlarının da arttığı görülmektedir. ABSTRACT Aim: Game addiction is defined as the excessive and problematic use of computer and video games that cause social and emotional problems. Addicts neglect their lessons, sleep, nutrition, hobbies and social lives to create more tiem for computer and video games. This disease, which is also on the ICD-11 list, is becoming one of the most common diseases of the age with the advancement of technology. The aim of this study is to investigate the effects of online play on stress, anxiety, depression and achievement scores in medical students. Materials and Methods: Depression Anxiety Stress Scale, Internet Addiction Scale and Game Motivation Scales were applied to 234 students of Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, 1 st , 2 nd and 3 rd grade. Shapiro Wilk test used for test of normality. Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests used for independent group comparisons. Spearman correlation coefficient used to evaluate the relationship between continious variables. Relationship between demographic characteristics and daily habits with term success of the students and scores from each scale are evaluated. Results: While there was no statistically significant difference between male and female students in terms of anxiety, stress and depression, and internet addiction, game addiction was higher in male students. Along with the game addiction, the sub-factors of game addiction as motivation, integration, identification, external regulation and lack of motivation are also found statistically high in males than in female students. Conclusion: According to the results of the study, it was seen that online game addiction was higher in males than in female students and this addiction had a negative effect on success. However, as the game addiction increases in both male and female students, it is seen that the depression, stress and anxiety scores of the students increase.
doi:10.29058/mjwbs.835101 fatcat:hrinrllsh5czrekulz7kqbblbu