Reekspansiyon Akciğer Ödemi: 8 olgunun analizi Reexpansion Pulmonary Edema: analysis of eight cases

Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan, Yüzüncü Yıl, Üniversitesi Tıp, Fakültesi Göğüs, Cerrahisi Ad, Van
2011 Solunum Dergisi t Solunum   unpublished
ÖZET Amaç: Reekspansiyon akciğer ödemi (RAÖ) nadir görülen klinik bir durumdur. RAÖ pnömotoraks, plevral efüzyon veya atelektaziye sekonder kollabe akciğerin tedavisi sırasında gelişen bir komplikasyondur. Bu yazıda RAÖ'li sekiz olgunun klinik süreci ve tedavi basamakları sunuldu. Gereç ve yöntem: 2004-2010 yılları arasında RAÖ gelişen 8 olgunun verileri geriye dönük olarak incelendi. Olgular semptomları, primer patolojileri, uygulanan tedavi yöntemleri, klinik seyirleri, morbidite ve
more » ... eri açısından değerlendirildiler. Cerrahi müdahale öncesi ve sonrası tüm olgular arteriyal kan gazı ve oksijen satürasyonu ile izlendiler. Bulgular: Çalışmaya dahil olan olguların 5'i (%67,5) kadın, 3'ü (%37,5) erkek olup yaş ortalamaları 40±3,7 idi. Hastaların tümünde başvuru anında nefes darlığı ve 3 olguda göğüs ağrısı yakınması vardı. Primer patolojiler incelendiğinde 2 olguda pnömotoraks, 2 olguda malign plevral efüzyon, 3 olguda ampiyem ve 1 olguda kronik plörit tanısı konulduğu saptandı. RAÖ 1 olguda dekortikasyon ameliyatı 7 olguda ise tüp torakostomi sonrasında gelişmişti. Olguların tedavi öncesi kompansatuar solunum asidozu tablosu içerisinde oldukları tespit edildi. Cerrahi müdahale sonrası solunum asidozu düzeldi. Ancak, kan gazı ve oksijen satürasyon değerleri cerrahi müdahaleden 2-4 saat sonra tekrar bozuldu. Tüp torakostomi uygulanan hastaların klinik olarak daha hızlı bir düzelme gösterdikleri görüldü. Dekortikasyon yapılan olgu ise kaybedildi. Sonuç: Biz kronik akciğer kollapsının cerrahi olarak düzeltilmesinin ve toraks cerrahisi sonrası gelişen akciğer ekspansiyonunun RAÖ gelişimi için tehlikeli olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumun önlenmesinde ilk adım her hasta için risk faktörlerini belirlemektir. Bu risk faktörleri düzeltilmeli ve telafi edilmelidir. Bir klinik ya da radyolojik şüphe olduğunda mortalite riski göz önünde bulundurularak, bu nadir ama potansiyel ciddi durumu önlemek için gerekli özenin gösterilmesi, erken ve daha etkin tedavi önlemlerinin alınması gereklidir. Anah tar kelimeler: reekspansiyon akciğer ödemi, tanı, tedavi ABST RACT Aim: Reexpansion pulmonary edema (RPE) is a rarely seen clinical condition. RPE is a complication of the treatment of lung collapse secondary to pneumothorax, pleural effusion or atelectasis. In this article, eight cases of RPE were presented with treatment steps and clinical progress. Material and Metods: The data of 8 cases with RPE were evaluated retrospectively between 2004 and 2010. Patients were evaluated for symptoms, primary pathologies, treatment modalities, clinical course, morbidity and mortality. All patients were monitored with arterial blood gases and oxygen saturation, before and after surgical intervention. Results: Of the cases, five were (67,5%) famale, 3 (37,5%) were male with a mean age of 40±3,7. All cases had dyspnea and 3 cases had chest pain at the admission. Primary pathologies were pneumothorax at 2, malignant pleural effusion at 2, empyema at 3 cases and chronic pleuritis at 1 case. RPE developed after decortication in one case and after tube thoracostomy in 7 cases. It was demonstrated that the cases had compensatory respiratory acidosis before the treatment. Respiratory acidosis were improved after surgery. However, blood gases and oxygen saturation levels were worsened 2-4 hours after surgical intervention. It was noticed that the patients with tube thoracostomy showed a faster clinical improvement. The case of decortication had clinical deterioration and died. Conclusions: We think that the surgical correction of chronic lung collapse and lung collapse which appears after thoracic surgery should be regarded as hazardous for RPE development. For the prevention of this situation the first step is to identify the risk factors for each patient. These risk factors should be corrected and compensated. When there is a clinical or radiological suspicion, considering the high risk of mortality, it is necessary to take the required care to avoid this rare, though potentially severe condition, as well as earlier and more aggressive therapeutic measures be taken. Solunum 2011;13(3): 176-181 Solunum Dergisi'ne www.solunum.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
fatcat:5x5vabetzncfjjptmsgcr3jcby