Służba strażników Stalagu VIII B Lamsdorf w czasie II wojny światowej. Regulaminy i realia

Ewelina Klimczak
2018 Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica  
Streszczenie. Służbę strażników w obozie Lamsdorf oraz innych obozach jenieckich Wehrmachtu normowały regulaminy, szczegółowo określające zakres obowiązków i zasady zachowania. Jednakże sposób, w jaki wywiązywali się ze swych powinności, niejednokrotnie odbiegał od wytycznych zawartych w rozporządzeniach wydawanych przez zwierzchników. Monotonia służby, chęć zdobycia deficytowych towarów czy wręcz dążenie do poprawy sytuacji materialnej skłaniały żołnierzy do łamania praw, którym podlegali.
more » ... lemy strażników z prawem i regulaminami są tematem dosyć istotnym, bo przekładały się m.in. na stosunek do jeńców i ich traktowanie. Słowa kluczowe: niewola, jeniec, stalag, strażnik. J eńcy to żołnierze, którzy w czasie wojny angażowali się w działania bojowe pod rozkazami swojego rządu i zostali zatrzymani przez siły zbrojne strony przeciwnej, dostając się w ten sposób do niewoli. Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyły całą sieć obozów odosobnienia dla pojmanych żołnierzy państw alianckich. W obozach przejściowych (Durchgangslager, Dulag) dokonywano ich rejestracji oraz klasyfikacji: szeregowi i podoficerowie trafiali do stalagów, tj. stałych obozów jenieckich dla podoficerów i szeregowych (Manschaftsstammlager), zaś oficerowie do oflagów (Offizierslager). Pobyt w nich różnił się zasadniczo z uwagi na przepisy Konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r., zgodnie z zapisami której oficerowie byli zwolnieni od pracy, natomiast pozostałych jeńców obejmował przymus pracy (podoficerowie na stanowiskach nadzorczych). Istniały ponadto obozy m.in. dla lotników, marynarzy, repatriantów 1 .
doi:10.18778/0208-6050.101.12 fatcat:g5sr6le7orfdbbx5ok53jd7go4