A Clinical Study of 448 Patients with Laryngeal Cancer
当教室における喉頭癌の統計的観察

Makoto Urano, Shigenobu Iwata, Akihiko Takasu, Akio Suzuki, Kazuo Sakurai, Shigeki Mori, Takashi Suzuki, Ryuichi Kato
1993 Practica oto-rhino-laryngologica Suppl  
doi:10.5631/jibirinsuppl1986.1993.supplement65_127 fatcat:ie4zl5zsifb7rd7efn6hxrvctu