ODDZIAŁYWANIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH NA NIEKTÓRE ELEMENTY PLONU CZTERECH GATUNKÓW ZIÓŁ UPRAWIANYCH W WARUNKACH DESZCZOWANIA

Czesław Rzekanowski, Krystyna Marynowska, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Katedra Melioracji, Wydział Agrometeorologii, Rolniczy
2008 Acta Agrophysica   unpublished
pl 2 Zespół Szkół Ogrodniczych w NadroŜu, 87-515 NadroŜ S t r e s z c z e n i e. Celem podjętych badań było określenie wpływu wybranych czynników meteorologicznych na wskaźniki plonowania czterech gatunków ziół uprawianych w warunkach nawadniania deszczownianego. Badania wykonano na podstawie czterech ścisłych doświadczeń polowych, przeprowadzonych w latach 1999-2002 w NadroŜu koło Rypina. Testowanymi gatunka-mi ziół były: gorczyca biała, kolendra siewna, lebiodka pospolita i tymianek właściwy.
more » ... tymianek właściwy. Rośliny uprawiano na glebie płowej (klasa bonitacyjna-IIIa, kompleks przydatności rolniczej-pszenny dobry). Stwierdzono, Ŝe temperatury, opady i deszczowanie w okresie wegetacji oddziaływały na plony oraz zawartość badanych składników w testowanych gatunkach ziół. S ł o w a k l u c z o w e : zioła, deszczowanie, opady, temperatura, plon, skład chemiczny WSTĘP Nawadnianie, poza istotnym wpływem na wysokość plonów roślin zielar-skich, modyfikuje takŜe ich jakość. Potwierdzają to wykonane do tej pory stosun-kowe nieliczne badania w tym zakresie (Rumińska 1991, Kołodziej 2006, Berbeć i Kołodziej 2007). Oceny wpływu wilgotności na powstawanie olejków w rośli-nach dokonał w swym opracowaniu Penka (1980), który wykazał, Ŝe reakcja ro-śliny na nawadnianie zaleŜy od jej typu i tak: mezofity przy nawadnianiu wykazu-ją nie tylko lepszy rozwój, ale takŜe wzrost zawartości olejku w surowcu, a ksero-fity obniŜają zawartość olejku lub na nawadnianie nie reagują wcale.
fatcat:j6jcmtzawrcohp2nwdli55dz3q