ZESZYT 1–2, 2010 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 29

Agh, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Elektrotechniki, Katedra Napêdu
2010 ZESZYT   unpublished
STRESZCZENIE W artykule omówiono dwa rodzaje trójfazowych nawrotnych przekszta³tników tyrystorowych: pierwszy – uk³ad z pr¹dem obwodowy oraz drugi – uk³ad z blokad¹ pr¹du obwodowego. Szczegó³owej analizie poddano proces zmiany kierunku pr¹du w obwodzie obci¹¿enia oraz zjawiska temu towarzysz¹ce. S³owa kluczowe: przekszta³tnik tyrystorowy, pr¹d obwodowy THREE-PHASE BIDIRECTIONAL THYRISTOR CONVERTERS SIMULATION AND ANALYSIS This paper presents two models of three-phase bidirectional thyristor
more » ... ional thyristor converters. The first one is a bidirectional converter with a circulating current control and the second is with no-circulating current. It also describes the results of the simulation and analysis of phenomena in these circuits.
fatcat:thoezteranarncyqe5pifamnai