Sinteza i karakterizacija poli(urea-siloksana) i poli(uretan-urea-siloksana) na bazi izoforon diizocijanata

Milica Balaban, Silvester Bolka, Vesna Antić
2019 Gazette of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska  
U okviru ovog rada sintetisani su poliurea (PUS) i poli(uretan-urea) (PUUS)kopolimeri polazeći od aminopropil-terminiranih poli(dimetilsiloksanskih) mekihsegmenata različite mase (PDMS, Mn=1000 g/mol i 3200 g/mol) i izoforon diizocijanata(IPDI), dok je kao produživač lanca korišćen 1,4-budandiol (BD). Kopolimeri susintetisani reakcijom jedno- ili dvostepene poliadicije u rastvoru u prisustvu kalajoktoatakao katalizatora. Molski odnos reaktanata za sintezu PUS kopolimeraiznosio je 1:1,1
more » ... I), a za sintezu PUUS koplimera 1:2,1:1 (PDMS:IPDI:BD),dok su kao reakcioni rastvarač korišćene različite smješe tetrahidrofurana (THF) iN-metilpirolidona (NMP). Struktura i sastav sintetisanih kopolimera potvrđene su 1HNMR i FTIR spektroskopijom. Reološka svojstva sintetisanih PUS i PUUS kopolimeraispitana su dinamičko-mehaničkom analizom (DMA) i pokazala su izrazitu zavisnost odprirode i sadržaja tvrdih segmenata, kao i od dužine fleksibilnih siloksanskih segmenatau ispitivanim uzorcima.
doi:10.7251/ghte1814009b fatcat:x6zmmmgnwrgf7juv36mubvkhzq