Stand for exhaust-driven turbogenerators testing
Stanowisko do badania turbogeneratorów

Wojciech Miąskowski, Krzysztof Nalepa, Przemysław Kowalczyk, Kamil Adamowicz
2018 Mechanik  
Przedstawiono tok postępowania podczas projektowania stanowiska badawczo-dydaktycznego do badania turbogeneratorów gazowych. W procesie projektowania zostało wykorzystane środowisko SolidWorks. Przeprowadzono niezbędne analizy inżynierskie, takie jak: rozważania koncepcyjne, obliczenia obiegu termodynamicznego turbogeneratora, bilans energetyczny, obliczenia sprawności urządzenia i obliczenia wytrzymałościowe ramy konstrukcji. Obliczenia wytrzymałościowe wykonano w środowisku SolidWorks z
more » ... iem Simulation. SŁOWA KLUCZOWE: turbogenerator, komora spalania, stanowisko badawcze Presented is the designing procedure of the research and teaching stand for testing of exhaust-driven turbogenerators. The SolidWorks environment was used in the design process. The necessary engineering analyses were carried out, such as: conceptual consideration, calculations of the turbogenerator thermodynamic circuit, energy balance, device efficiency calculations, strength calculations of the structure frame, etc. The strength calculations were carried out using SolidWorks software with Simulation package.
doi:10.17814/mechanik.2018.7.92 fatcat:dgblmjj4sjemxapeqfrjt4fswq