Studies on 4_Thiazolidinones. Part-XIV. Preparation and Antimicrobial Activity of 2,4- Bis(2'-aryl-5'-methyl/carboxymethyl-4'- thiazolidinon-3'-yl)-6-hydroxypyrimidine

KARTIK LADVA, UTPAL DAVE, HANSA PAREKH
1991 Zenodo  
Department of Chemistry. Saurashtra University, Rajkot-380 005 Manuscript received 26 February 1990, revised 14 February 1991, accepted 31 May 1991 Studies on 4_Thiazolidinones. Part-XIV. Preparation and Antimicrobial Activity of 2,4- Bis(2'-aryl-5'-methyl/carboxymethyl-4'- thiazolidinon-3'-yl)-6-hydroxypyrimidine.
doi:10.5281/zenodo.6158170 fatcat:htmgmqd6ebel7gzdodco22kel4