E-učenje u nastavi fizike i informatike: stavovi studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Darko Dukić, Marina Juranović
2022 Politehnika  
Cilj rada je istražiti primjenu e-učenja u nastavi fizike i informatike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa stajališta studenata. Studija je također nastojala ispitati motivaciju studenata za e-učenje i njihove stavove o implementaciji IKT-a u nastavnom procesu. Prema mišljenju većine ispitanika, nastava se iz oba predmeta uglavnom izvodi na klasičan način uz podršku IKT-a. No, napredni oblici e-učenja ipak su značajno više zastupljeni u poučavanju informatike. Istraživanje je
more » ... nadalje otkrilo da studenti općenito prihvaćaju e-učenje i, u skladu s tim, percipiraju ga pozitivno. Oni su se također složili da se e-učenje ne primjenjuje dovoljno u nastavi fizike i informatike te da bi nastavnici trebali više poticati studente na korištenje IKT alata. Osim toga, analiza je pokazala da su studenti u značajno većoj mjeri motivirani za upotrebu e-učenja u nastavi informatike i da bi imali bitno više problema kada bi se predavanja iz fizike održavala potpuno online. Rezultati ove studije doprinose boljem razumijevanju implementacije e-učenja na hrvatskim sveučilištima.
doi:10.36978/cte.6.1.1 fatcat:vghvz7pkznc6rijxqpjkbxmyae