Are There Any Systemic Effects of the Intratympanic Administration of Dexamethasone?

Erol SENTURK, Clinic of Otorhinolaryngology Alaca State Hospital, Corum, Turkey, Selahattin TUGRUL, Yavuz Selim YILDIRIM, Remzi DOGAN, Department of Otorhinolaryngology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, Istanbul, Turkey, Department of Otorhinolaryngology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, Istanbul, Turkey, Department of Otorhinolaryngology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2018 Bezmialem Science  
ÖZ Amaç: Orta kulak mukozasının hipervaskülasrizasyonu ve steroidlerin lipofilik yapısı dikkate alındığında, steroidlerin sisstemik absorbsiyonu düşünülmelidir. Fakat günümüze kadar yapılan klinik çalışmalarda bu absorbsiyonun etkisi objektif olarak değerlendirilememiştir. Bu çalışmanın amacı intratimpanik dexametazon uygulamasının sistemik etkilerini olup olmadığını incelemektir. Yöntemler: İntratimpanik deksametazon tedavisi planlanan 17 hastaya iki gün arayla toplam 5 defa intratimpanik
more » ... id yapıldı. Hastaların uygulama öncesi ve sonrası açlık kan şekeri, serum kortizol, serum ACTH (adrenocorticotrophic hormone) değerlerine ve arteryel tansiyonlarına bakıldı. Bulgular: Hastaların intratimpanik tedavi öncesi ve sonrası açlık kan şekeri, serum kortizol, serum ACTH ve tansiyon arteryellerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: İntratimpanik steroid, anlamlı bir sistemik yan etki oluşturmamaktadır ve güvenlidir, ancak yine de DM olan hastalarda dikkat edilmesi ve yakın takip edilmesi gereklidir. Anahtar Kelimeler: İntratimpanik steroid, sistemik etki, iç kulak hastalıkları ABSTRACT Objective: Systemic absorption of steroids is reasonable because of the lipophilic nature of steroids and high vascularity of the middle ear mucosa. To date, however, of the clinical trials designed to investigate this subject, to the best of our knowledge, none has been based on objective methods. This study aims to demonstrate whether the intratympanic administration of dexamethasone has any systemic effects. Methods: Seventeen patients had a total of five sessions of intratympanic dexamethasone treatment scheduled for every other day. The mean fasting blood glucose, serum cortisol, serum adrenocorticotrophic hormone (ACTH), and arterial blood pressure values of the patients were checked at each session before and after drug application. Result: There were no statistically significant differences identified between the pre-and post-treatment fasting blood glucose, serum cortisol, serum ACTH, and mean arterial blood pressure. Conclusion: This study shows that intratympanic steroids have no noticeable systemic steroidal side effects and are therefore safe to use; however, caution should be taken with patients suffering from diabetes mellitus, and they should be closely monitored.
doi:10.14235/bs.2018.1943 fatcat:4jikud3pqbcf3g3vrdd22uwj54