Eugeniusz Gostomski

Uniwersytet Gdañski
2015 Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2015   unpublished
Przyczyny i mo¿liwe konsekwencje wprowadzenia podatku od transakcji finansowych w krajach Unii Europejskiej G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie kontrowersji wokó³ wprowadzenia w UE podatku od transakcji finansowych (FTT). Przedstawiono istotê tego podatku, przes³anki przemawiaj¹ce za jego wprowadzeniem w UE lub przeciwko jego wprowadzeniu i oczekiwane efekty fiskalne. Wobec braku jednomyoelnooeci krajów UE w sprawie opodatkowania transakcji finansowych bê-dzie ono stosowane w
more » ... owane w ograniczonej grupie krajów unijnych w oparciu o mechanizm tzw. wzmo-¿onej wspó³pracy od pocz¹tku 2016 r. lub zacznie obowi¹zywaae jeszcze póŸniej. Reasons for and possible consequences of introducing the financial transaction tax in the European Union countries The main aim of this paper is to analyze the problem of the financial transaction tax (FTT) in Europe in its most crucial aspects. That is why the author of this article has presented the core idea of the above mentioned tax, arguments in support and against its implementation and the fiscal effects that could be achieved due to the financial transaction tax. In the absence of consensus on the FTT among the EU countries, it will be introduced in a limited number of EU countries through a mechanism called "enhanced cooperation" in 2016 or it even later. Wprowadzenie W ramach poszukiwania sposobów poci¹gniêcia banków i instytucji finanso-wych do odpowiedzialnooeci za globalny kryzys finansowy, do wybuchu którego podmioty te istotnie siê przyczyni³y, i dzia³añ zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu kolej-nych kryzysów, od¿y³a stara idea opodatkowania transakcji finansowych. Pomys³ wprowadzenia podatku od transakcji finansowych pochodzi od Jamesa Tobina,
fatcat:hdyevafiivfnnp3opxqnmmhqeq