Review of music: Forgotten musical magazine of inter-war Belgrade

Aleksandar Vasic
2015 Muzikologija  
Апстракт Од јануара до јуна 1940. у Београду је излазила Ревија музике. Часопис је био окренут популаризацији класичне музике, али су на његовим страницама били заступљени и други садржаји: филм и филмска музика, џез, позориште, балет, књижевност, ликовне уметности, мода, па чак и спорт. Часопис је у сваком броју доносио нотни прилог -композиције популарне музике онога времена, за глас и клавир. У овој студији износе се темељне карактеристике часописа, његов профил и концепција, а пажња се
more » ... ја, а пажња се задржава на анализи текстова о класичној музици. Кључне речи Ревија музике (1940), српска музичка периодика -XX век, Марија Шмолка Зоњи, популаризација класичне музике Циљ ове студије јесте да скрене пажњу на један заборављени музички часопис међуратног Београда. Стана Ђурић-Клајн је већ у току међуратног раздобља својој делатности концертне пијанисткиње додала и активност музичког писца. Већ тада се показала њена наклоност према музичкој историографији, која ће после Другог светског рата постати главном облашћу њеног рада. У часопису Музички гласник, у чијем је уређивачком одбору била, у двоброју за јануар -фебруар 1940. године, објавила је, поводом десетогодишњице Музичког гласника, историјат југословенске музичке периодике (Đurić-Klajn 1940) . Језгровит, управљен на главне податке и карактеристике, тај синтетички осврт на југословенске музичке часописе у прошлости, укључио је и напомену о часопису који је покренут управо у часу када Ђурић-Клајн пише овај свој прилог. Реч је о Ревији музике. То је прво помињање тога гласила у нашој музикологији. Наредни пут биће то опет из пера Стане Ђурић-Клајн, шеснаест година касније, када ће изаћи књига Музика и музичари, избор * Ова студија представља резултат рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови (бр. 177004), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. 1 alvasic@yubc.net
doi:10.2298/muz1519119v fatcat:dkou7o6pujfjzhuxbxitp67awu