STATE POLICY OF REGULATION OF LOAN PAYMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

T.O. Staverska, I.L. Shevchuk, S.M. Gaidar
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Державна політика регулювання оплати праці в контексті сталого розвитку країни Ставерська Т.О. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі Шевчук І.Л. доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі Гайдар С.М. кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського державного університету харчування
more » ... та торгівлі У статті визначено основні макроекономічні проблеми формування державної політики у сфері регулювання оплати праці. Розглянуто фактори, що впливають на їх виникнення, особливо в умовах поглиблення соціально-економічної нестабільності. Проаналізовано в динаміці основні показники, які характеризують ефективність системи державного регулювання у сфері оплати праці. Запропоновано заходи щодо їх вдосконалення. Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, державна політика, державне регулювання, мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, індекс Кейтса. Ставерская Т.А., Шевчук И.Л., Гайдар С.М. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В статье определены основные макроэкономические проблемы формирования государственной политики в сфере регулирования оплаты труда. Рассмотрены факторы, влияющие на их возникновение, особенно в условиях углубления социально-экономической нестабильности. Проанализированы в динамике основные показатели, характеризующие эффективность системы государственного регулирования в области оплаты труда. Предложены меры их совершенствования. Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, государственная политика, государственное регулирование, минимальная заработная плата, средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс Кейтса. Stavers'ka T.O., Shevchuk I.L., Gaidar S.M. STATE POLICY OF REGULATION OF LOAN PAYMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY The article defines the main macroeconomic problems in the formation of state policy in the field of regulation of wages, factors influencing their occurrence are considered, especially in conditions of deepening of socioeconomic instability, the main indicators that characterize the efficiency of the system of state regulation in the field of remuneration are analyzed in dynamics, measures have been proposed to improve them.
doi:10.32782/2524-0072/2018-19-172 fatcat:dz3vc67i7fhcjlaobuxikvwtya