Biblioteka publiczna jako instytucja public history

Dominika Walecka
2020
Abstrakt: W artykule dokonano analizy obecności historii w działaniach polskich bibliotek publicznych na przykładzie dwóch miejskich bibliotek w miastach wojewódzkich: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Ofertę bibliotek zebrano na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych (www.mbp.opole.pl i www.mbp.olsztyn.pl). Do analizy wytypowano działania nawiązujące w różnym stopniu do historii i podejmowane w latach
more » ... 019. Aby przedstawić różnorodność historycznej aktywności bibliotek, uporządkowano wydarzenia według następujących kategorii: promocje książek (spotkania autorskie, rozmowy o książkach); spotkania (o tematyce historycznej, spotkania ze świadkami historii); projekcje filmów; wystawy; zajęcia aktywizujące i imprezy okolicznościowe. W tekście wyjaśniono także kwestie terminologiczne wiążące się z obszarem public history. Słowa kluczowe: historia, public history, historia w przestrzeni publicznej, historyk, historyk publiczny, biblioteka, biblioteka publiczna Abstract: In the article, an analysis of the presence of history in the activities of Polish public libraries was performed, on the example of two municipal public libraries in two capitals of voivodeships (provinces): Municipal Public Library in Opole and Municipal Public Library in Olsztyn. The offer of both institutions was collected based on the information published on their respective official websites (www.mbp.opole.pl and www.mbp. olsztyn.pl). Activities referring to history (to a varying degree) and undertaken in the years 2018-2019 were chosen for the analysis. To present the diversity of the historical activities of the two libraries, the events were divided into the following categories: book promotions (meet the author sessions, talks on books); meetings (on the subject of history, with witnesses to history); film screenings; exhibitions; active training sessions and occasional Wielość i niejednolitość przestrzeni, w których działa historyk publiczny, oznacza szerokie zróżnicowanie publiczności. Z tego powodu powinien on przygotowywać przekaz dostosowany do konkretnego miejsca, medium i odbiorcy 5 . 3 Zob. J. Wojdon, Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej, "Klio" 2015, t. 34, nr 3, s. 30-31.
doi:10.34616/eks.2020.1.119.158 fatcat:c3oby3yswfcpjo5keq2gzrjjtu