«SIYOSIY PEDAGOGIKA» FANINING NAZARIY MASALALARI

Аkram Yo'ldoshevich O'tayev
2022
Ushbu maqolada "siyosiy pedagogika" fanining nazariy masalalari, asoslari, manbalari, vazifalari tahlil qilingan va uni o'rganishning ahamiyati yoritib berilgan.
doi:10.24412/2181-1385-2022-1-1187-1191 fatcat:nv6k52jvkbbexdgjrifiw733g4